• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 374/TCHQ-GSQL năm 2020 về cấp mã địa điểm lưu kho cho các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát nhanh thuê kho tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 374/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 374/TCHQ-GSQL
V/v cấp mã địa điểm lưu kho cho các DN bưu chính, CPN thuê kho tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Để đảm bảo thực hiện thống nhất việc cấp mã địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh và mã địa điểm lưu kho của các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát nhanh tại các địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

I. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã tiến hành cấp lại toàn bộ mã địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh và mã địa điểm thuê kho của các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát nhanh tại các địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh theo Phụ lục đính kèm.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thông báo cho các doanh nghiệp có liên quan thực hiện khai báo theo mã địa điểm mới kể từ ngày 01/02/2020. Các mã địa điểm cũ của các doanh nghiệp nêu trên được duy trì trên Hệ thống trong vòng 03 tháng kể từ ngày mã mới có hiệu lực để xử lý đối với các trường hợp sửa đổi hoặc phát sinh. Sau thời gian đó, các mã địa điểm cũ sẽ bị khóa trên Hệ thống.

II. Qua rà soát, Tổng cục Hải quan nhận thấy việc cấp mã địa điểm lưu kho cho các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát nhanh thuê kho tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh thực hiện chưa thống nhất. Vì vậy, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát nhanh có văn bản đề nghị cấp mã thuê kho tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh kèm hồ sơ gửi Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để xem xét, giải quyết:

a) Nội dung đề nghị cấp mã cần có các thông tin sau:

- Địa chỉ đầy đủ, cụ thể để xác định địa điểm kho của doanh nghiệp.

- Kho đề nghị cấp mã nằm trong địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh nào?

b) Hồ sơ gửi kèm gồm: Sơ đồ thể hiện vị trí kho thuê tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung và Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng kho.

2. Cục Giám sát quản lý về Hi quan phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan cấp mã theo chức năng, nhiệm vụ. Trên cơ sở mã được cấp, Tổng cục Hải quan có văn bản thông báo mã địa điểm nếu đáp ứng đủ các điều kiện và giao Cục Hải quan địa phương quản lý địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung có doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát nhanh thuê kho thực hiện kiểm tra thực tế địa điểm của Công ty, chịu trách nhiệm đảm bảo việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan, gồm các nội dung sau:

(i) Vị trí thuê kho có nằm trong địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát tập trung không? Hợp đồng thuê kho?

(ii) Hệ thống phần mềm của doanh nghiệp: các điều kiện về quản lý hàng hóa, sao lưu, nối mạng, kết nối với cơ quan hải quan (theo đúng quy định tại điểm c khoản 3 Điều 36 Nghị định 68/2016/NĐ-CP).

(iii) Hệ thống camera giám sát: mô tả cụ thể số lượng, vị trí lắp đặt, khả năng quan sát tất cả các vị trí lưu ý đến việc quan sát vị trí cửa ra/vào; năng lực lưu trữ hình ảnh của hệ thống, khả năng kết nối với cơ quan hải quan (tại văn phòng Chi cục Hải quan quản lý và cơ quan Tổng cục);

(iv) Các điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan, nơi khai thác hàng hóa, kiểm tra hàng hóa có đảm bảo được các điều kiện thực hiện thủ tục hải quan theo quy định không?

3. Cục Hải quan tỉnh, thành phố có văn bản cho phép doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát nhanh hoạt động theo mã địa điểm đã được cấp sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, đồng thời báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng TC (để biết)
;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH MÃ ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT, KIỂM TRA, GIÁM SÁT TẬP TRUNG ĐỐI VỚI HÀNG BƯU CHÍNH, CHUYỂN PHÁT NHANH VÀ MÃ ĐỊA ĐIỂM THUÊ KHO CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH, CHUYỂN PHÁT NHANH TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM
(Ban hành kèm theo Công văn số: 374/TCHQ-GSQL ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Tổng cục Hải quan)

STT

Mã cũ

Mã mới

Tên rt gọn

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Ghi chú

Địa điểm

Thuê kho

1

01DDC07

01DDEA0

KHO FEDEX

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Song Bình

Xử Đồng Lều, thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

x

 

2

01DDC23

01DDEA1

CN HN CT CPN SAIGON

Chi nhánh Công ty CP chuyển phát nhanh hàng hóa Sài Gòn tại Hà Nội

Xử Đồng Lều, thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

 

x

3

01DDC08

01DDEB0

KHO LIEN TINH

Trung tâm Khai thác Bưu chính quốc tế, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

Trung tâm Khai thác Bưu chính quốc tế, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

x

 

4

01DDC22

01DDED0

CTY CP DV HK BAC NAM

Công ty CP dịch vụ hng không Bắc Nam

Ô đất số 8, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP. H Nội

x

 

5

01DDC19

01DDEC0

KHO ALSW

Công ty TNHH Dịch vụ kho vận ALS

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP. H Nội

x

 

6

01DDC03

01DDEC1

KHO DHL

Công ty TNHH Chuyển phát nhanh DHL- VNPT

 

 

x

7

01DDC04

01DDEC2

KHO EMS

Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty cổ phần

 

 

x

8

01DDC05

01DDEC3

KHO HOP NHAT

Công ty Cổ phần Hợp Nhất Quốc tế

 

 

x

9

01DDC12

01DDEC4

LOGISTICS CPN BD HN

Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Bưu Điện

 

 

x

10

01DDC13

01DDEC5

CTY CPN S1 EXPRESS

Công ty TNHH CPN S1 Express

 

 

x

11

01DDC14

01DDEC6

CT BUU CHINH VIETTEL

Công ty CP Bưu chính Viettel

 

 

x

12

01DDC15

01DDEC7

CTY CHUYEN PHAT NHANH

Công ty CP tiếp vận thế giới chuyển phát nhanh

 

 

x

13

01DDC16

01DDEC8

CTY CP CN THAN TOC

Công ty cổ phần công nghệ Thần Tốc

 

 

x

14

01DDC17

01DDEC9

CTY SG SAGAWA VN

Chi nhánh Công ty TNHH SG Sagawa Việt Nam tại Hà Nội

 

 

x

15

01DDC18

01DDECA

CTY VT TM QUANG VINH

Công ty TNHH vận tải và dịch vụ thương mại Quang Vinh

 

 

x

16

01DDC20

01DDECB

CTY CP UPS VIET NAM

Công ty CP UPS Việt Nam

 

 

x

17

01DDC21

01DDECC

TNT EXPR WORLDWIDE

Công ty TNHH TNT Express Worldwide

 

 

x

18

01DDC24

01DDECD

CTY JETLINK VIET NAM

Công ty TP Jetlink Việt Nam

 

 

x

19

01DDC25

01DDECE

CT INTERSERCO MYDINH

Công ty INTERSERCO Mỹ Đình

 

 

x

 

 

 

 

 

 

24

02DSC05

02DSED1

KHO DHL

Công ty TNHH Chuyển phát nhanh DHL- VNPT

 

 

x

25

02DSC06

02DSED2

KHO UPS

Công ty CP UPS Việt Nam

 

 

x

26

02DSC10

02DSED3

KHO HOP NHAT

Công ty CP Chuyển phát nhanh Quốc tế Hợp Nhất

 

 

x

27

02DSC11

02DSED4

CTY SG SAGAWA VN

Công ty SG Sagawa Việt Nam

 

 

x

28

02DSC12

02DSED5

CTY CP CPN SAI GON

Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Sài Gòn - TECS

 

 

x

29

02DSC13

02DSED6

CTY TC LIEN KET VIET

Công ty TNHH Toàn Cầu Liên Kết Việt (Vietlink Global)

 

 

x

30

02DSC14

02DSED7

CTY CP CN THAN TOC

Công ty Cổ phần công nghệ Thần Tc

 

 

x

31

34NGC88

34NGEA0

TONG CTY BUU DIEN VN

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

LÔ U1-U3, đường số 7B, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

x

 

 

Điều 36. Điều kiện công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung; địa điểm chuyển phát nhanh, hàng bưu chính
...

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị
...

c) Có phần mềm đáp ứng các tiêu chí sau:

- Quản lý hàng hóa nhập, xuất, lưu giữ, tồn trong địa điểm.

- Đáp ứng yêu cầu sao lưu, kết xuất dữ liệu để phục vụ công tác báo cáo, thống kê, lưu trữ và được nối mạng trực tiếp với cơ quan hải quan quản lý.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 374/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 16/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 374/TCHQ-GSQL

850

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
434212