• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh

 

Công văn 3742/BHXH-KHĐT tổ chức thực hiện dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 3742/BHXH-KHĐT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3742/BHXH-KHĐT
V/v tổ chức thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2017

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Y tế

Bo him xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được Công văn số 4069/BYT-BH ngày 15/8/2017 của Bộ Y tế về việc đề nghị không thực hiện việc giao dự toán khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) cho các cơ sở KCB. Về vấn đề này, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Về việc giao d toán chi KCB BHYT năm 2017 của BHXH Việt Nam cho BHXH các tnh, thành phố

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 5, Chương I, Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo him xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (Quyết định số 60/TTg) thì sau khi nhận được Quyết định giao dự toán ca Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam có trách nhiệm giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó căn cứ vào Quyết định số 260/QĐ-TTg ngày 22/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi năm 2017 của BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 266/QĐ-BHXH ngày 28/2/2017 về việc giao dự toán thu chi năm 2017 và Quyết định số 812/QĐ-BHXH ngày 19/5/2017 về việc giao dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT cho các đơn vị năm 2017. Đồng thời có văn bản hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2017(Công văn số 1856/BHXH-KHĐT ngày 19/5/2017).

2. Về việc giao dự toán chi KCB BHYT của BHXH các tnh, thành phố cho các cơ sở KCB BHYT theo phản ánh của Bộ Y tế tại Công văn số 4069/BYT-BH ngày 15/8/2017

Theo quy định của Luật BHYT và các văn bn hướng dẫn thực hiện quỹ BHYT là quỹ ngn hạn, nguồn kinh phí KCB BHYT được sử dụng trong năm bng 90% sthực thu quỹ BHYT; nguồn dự phòng được sử dụng trong năm cũng sẽ được cấp bổ sung trong trường hợp số chi lớn hơn số thu vì các nguyên nhân khách quan đã được thẩm định.

Tại Điểm 2.2, Khoản 2, Mục II, Công văn số 1856/BHXH - KHĐT ngày 19/5/2017 về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2017 BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch chi KCB BHYT theo dự toán chi tiết đến từng cơ sở KCB gồm cơ sở KCB ban đầu, chi KCB đa tuyến đến, chi KCB đa tuyến đi. Đây là việc làm thường xuyên hng năm và hoàn toàn đúng với các quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện, đảm bảo tính công khai, minh bạch về tài chính tạo điều kiện để các cơ sở KCB chủ động hơn về nguồn kinh phí KCB BHYT được sử dụng trong năm tài chính, góp phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý sử dụng qu BHYT.

Thc tế thời gian qua cho thy, chi phí KCB BHYT liên tục gia tăng qua các năm. Chỉ tính đến hết quý I/2017 các cơ sở KCB đã đề nghị cơ quan BHXH thanh toán cho hơn 35,3 triệu lượt KCB với trên 17,5 nghìn tỷ đồng tăng 40% so với cùng kỳ năm 2016. Với tốc độ gia tăng chi phí trong 5 tháng đầu năm 2017 và không có các giải pháp hữu hiệu đkiểm soát chi phí thì dự báo quỹ KCB BHYT cá năm 2017 sẽ bị thiếu trên 10.000 tỷ đồng. Việc gia tăng chi phí KCB BHYT ngoài nguyên nhân khách quan do điều chỉnh giá DVYT có kết cấu thêm chi phí phụ cấp đặc thù và lương của nhân viên y tế (chiếm khoảng 30%) còn có nguyên nhân chủ quan từ tình trạng lạm dụng, trục lợi và lãng phí quBHYT diễn ra phổ biến tại nhiu cơ sở KCB với các hình thức ngày càng tinh vi và rộng rãi hơn. Trong năm 2015-2016, cơ quan BHXH đã từ chối hàng nghìn tỷ đồng thanh toán sai quy định.

Trước tình hình đó, BHXH Việt Nam đã có nhiều văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác chỉ đạo; đề nghị Sở Y tế và BHXH các địa phương triển khai mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ các giải pháp đtăng cường kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ BHYT phù hp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước cũng như khả năng chi trả của quỹ BHYT hiện nay. Những nội dung cụ thể nêu tại Khoản 2, Mục II Công văn số 1856/BHXH-KHĐT ngày 19/5/2017 của BHXH Việt Nam cũng không nằm ngoài các mục tiêu nói trên.

Như vậy, việc BHXH Việt Nam thực hiện giao và hướng dẫn thực hiện dự toán thu, chi quỹ BHXH, BHYT, BHTN cho BHXH các tnh, thành phố là hoàn toàn đúng với thẩm quyền theo Luật Ngân sách nhà nước, phân cấp quản lý ngân sách cho địa phương, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và không trái với các quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện như ý kiến phản ánh tại Công văn 4069/BYT-BH ngày 15/8/2017 của Bộ Y tế.

Trên cơ sở đó, BHXH Việt Nam trân trọng đề nghị Bộ Y tế có văn bản đính chính nội dung Công văn số 4069/BYT-BH nêu trên. Đồng thời có chỉ đạo các Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với BHXH các tỉnh, tăng cường kiểm soát chi phí KCB BHYT theo Chthị của Bộ trưởng Bộ Y tế và những nội dung đã được lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo BHXH Việt Nam thống nhất rất cao tại cuộc họp liên tịch ngày 21/8/2011

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vương Đ
ình Huệ (đ b/c)
- Phó Thủ tướng V
ũ Đc Đam (để b/c),
- B
trưng Bộ Tài chính (để b/c)
- Bộ trưởng Bộ y tế (để b/c);
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Sở Y tế các t
ỉnh/TP (để phối hợp);
- BHXH các tỉnh/TP (để thực hiện);
- Các bệnh viện thuộc Bộ Y tế
- Các đơn vị Thu, CSYT, TCKT, GĐB, GĐN;
- Lưu: VT, KHĐT (5)
.

K/T TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Thảo

 

 

Chương II CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
...
Điều 5. Lập dự toán, phân bổ và giao dự toán thu, chi
...
2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định giao dự toán của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm thực hiện xong việc giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3742/BHXH-KHĐT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành: 24/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3742/BHXH-KHĐT

236

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
359992