• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 3751/LĐTBXH-KHTC đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản nhà nước, rà soát mua sắm tài sản và báo cáo kết quả thực hiện mua sắm tài sản năm 2013 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 3751/LĐTBXH-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3751/LĐTBXH-KHTC
V/v đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản nhà nước, rà soát mua sắm tài sản và báo cáo kết quả thực hiện mua sắm tài sản năm 2013

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc

Bộ Tài chính có các Công văn số 12219/BTC-QLCS ngày 13/9/2013 về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản nhà nước và Công văn số 12067/BTC-HCSN ngày 10/9/2013 điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013, Bộ hướng dẫn một số nội dung như sau:

1. Khẩn trương rà soát các loại tài sản nhà nước thuộc đối tượng phải xử lý (điều chuyển, bán, thanh lý) theo quy định của pháp luật để trình Bộ quyết định xử lý hoặc tổ chức xử lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ đảm bảo kịp thời, đặc biệt lưu ý đối với tài sản là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, hàng hóa tồn đọng, hàng từ bỏ, thất lạc.

2. Thực hiện rà soát tài khoản tạm thu, tạm giữ, các khoản phải nộp ngân sách nhà nước, trường hợp đã hoàn tất việc xử lý khẩn trương quyết toán, chuyển tiền nộp ngân sách nhà nước.

3. Đối với các loại tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước là tài sản quý hiếm phải chuyển giao cho cơ quan, chuyên ngành xử lý gồm: ngà voi, sừng tê giác,… (nếu có), tổng hợp báo cáo Bộ để tổng hợp báo cáo về Bộ Tài chính theo quy định.

4. Sử dụng các nguồn kinh phí đã bố trí trong dự toán năm 2013 để mua sắm, sửa chữa tài sản theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 12067/BTC-HCSN ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013.

5. Báo cáo kết quả thực hiện đấu thầu mua sắm, sửa chữa tài sản, hàng hóa, dịch vụ về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 05/01/2014 để tổng hợp báo cáo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Điểm 9, Điều 76, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Điều 76. Hướng dẫn thi hành

...

9. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp chỉ định một cấp phó trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác đấu thầu trong phạm vi quản lý của ngành hoặc địa phương mình. Trong quá trình thực hiện Nghị định này, nếu có những phát sinh, vướng mắc cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Định kỳ hàng năm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, các doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập phải gửi báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3751/LĐTBXH-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 02/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3751/LĐTBXH-KHTC

167

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209511