• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 3765/BCT-XNK năm 2015 về xuất khẩu phế liệu, chất thải; nhập khẩu vật tư, linh kiện bảo hành sản phẩm của doanh nghiệp FDI do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 3765/BCT-XNK
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3765/BCT-XNK
V/v xuất khẩu phế liệu, chất thải; nhập khẩu vật tư, linh kiện bảo hành sản phẩm của doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

Tổng cục Hải quan
(Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 2139/TCHQ-GSQL ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Tổng cục Hải quan về việc hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) đối với việc xuất khẩu phế liệu, chất thải thu được trong quá trình sản xuất và nhập khẩu linh kiện, vật tư phục vụ bảo hành sản phẩm, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Xuất khẩu phế liệu, chất thải:

1.1. Đối với Doanh nghiệp đầu tư máy móc, thiết bị để thực hiện quy trình sản xuất sản phẩm đã được quy định tại Giấy Chứng nhận đầu tư

Phế liệu, chất thải thu được từ quá trình sản xuất sản phẩm (ghi tại Giấy Chứng nhận đầu tư) thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp và doanh nghiệp có quyền định đoạt phù hợp với các quy định của pháp luật theo một số hình thức như: bán tại thị trường trong nước, xuất khẩu ...

Do vậy, Bộ Công Thương đồng ý với ý kiến của Tổng cục Hải quan nên tại điểm 1 công văn số 2139/TCHQ-GSQL dẫn trên: Khi doanh nghiệp FDI xuất khẩu phế liệu, chất thải thì không yêu cầu doanh nghiệp bổ sung mặt hàng trên vào Giấy Chứng nhận đầu tư;

1.2. Đối với doanh nghiệp đầu tư hệ thống xử lý phế liệu, chất thải hoặc doanh nghiệp đầu tư kinh doanh xuất khẩu phế liệu, chất thải

Đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo Giấy Chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

1.3. Hoạt động xuất khẩu phế liệu, chất thải phải tuân thủ các quy định tại Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và các văn bản khác có liên quan tới quản lý xuất khẩu chất thải, phế liệu của cơ quan chuyên ngành.

2. Nhập khẩu linh kiện vật tư để bảo hành (miễn phí) sản phẩm:

2.1. Theo thông lệ quốc tế và thực tiễn mua bán hàng hóa, Bộ Công Thương nhận thấy: Thông thường nhà sản xuất sẽ có cam kết với khách mua hàng hóa của họ về thời hạn bảo hành kèm theo một số điều kiện nhất định (dưới đây gọi tắt là bảo hành sản phẩm) mà không tính phí. Hoạt động bảo hành sản phẩm nêu trên có thể thực hiện dưới một số hình thức như: sửa chữa, thay thế bộ phận, linh kiện bị hư hỏng hoặc đổi lại hàng hóa khác cùng chủng loại ... tùy thuộc vào cam kết của nhà sản xuất đối với sản phẩm do họ sản xuất kinh doanh.

Do vậy, về nguyên tắc, Bộ Công Thương đồng ý với ý kiến của Tổng cục Hải quan nên tại điểm 2 công văn số 2139/TCHQ-GSQL dẫn trên mà không cần phải bổ sung tên, chủng loại linh kiện, vật tư, mã số HS vào Giấy Chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp:

- Đối với doanh nghiệp FDI đầu tư sản xuất sản phẩm tại Việt Nam:

Doanh nghiệp thực hiện nhập khẩu linh kiện, vật tư phục vụ bảo hành theo quy định tại điểm a khoản 2 mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Đối với hàng hóa do doanh nghiệp FDI thực hiện quyền nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh (theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam):

Doanh nghiệp thực hiện nhập khẩu khẩu linh kiện, vật tư phục vụ bảo hành phù hợp với hàng hóa ghi tại Giấy Chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép kinh doanh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp, chứng từ mua bán với thương nhân nước ngoài và tờ khai hải quan nhập khẩu tương ứng.

2.2. Việc nhập khẩu linh kiện, vật tư ... phục vụ bảo hành sản phẩm phải tuân thủ các quy định về quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP nêu trên của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2.3. Để tránh gian lận thương mại, Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan nghiên cứu quy định về hồ sơ thủ tục hải quan và có biện pháp quản lý nhằm kiểm soát chặt chẽ đối với nhập khẩu linh kiện, vật tư phục vụ bảo hành sản phẩm nêu trên.

Bộ Công Thương trao đổi một số ý kiến trên để Tổng cục Hải quan tham khảo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ KHCN;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

II. QUY ĐỊNH CHUNG

...

2. Nhập khẩu

a) Hàng hóa nhập khẩu

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được trực tiếp nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, phụ tùng, linh kiện, chi tiết, cụm chi tiết và các hàng hoá khác để triển khai hoạt động đầu tư phù hợp với mục tiêu của dự án đầu tư quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

- Đối với hàng hoá thuộc diện nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Thương mại, hàng hoá nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành, thủ tục nhập khẩu thực hiện theo qui định tại Nghị đinh số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
2/ Hàng hóa nhập khẩu là linh kiện, vật tư phục vụ dịch vụ bảo hành:

Trong quá trình sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp FDI có nhu cầu nhập khẩu linh kiện, vật tư phục vụ dịch vụ bảo hành cho các sản phẩm do chính doanh nghiệp sản xuất và bảo hành cho các sản phẩm do chính doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006, Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ và quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương thì hàng hóa nhập khẩu là linh kiện, vật tư phục vụ bảo hành cho chính sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra được coi là nhập khẩu để triển khai hoạt động đầu tư phù hợp với mục tiêu của dự án đầu tư, hoạt động nhập khẩu linh kiện, vật tư phục vụ bảo hành cho sản phẩm mà doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối phải thực hiện theo quyền nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan xin trao đổi, kính đề nghị Bộ Công Thương có ý kiến về các nội dung nêu trên để Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan địa phương, doanh nghiệp thống nhất.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3765/BCT-XNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 17/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3765/BCT-XNK

514

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272266