• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

 

Công văn 377/UBND-VP4 năm 2013 thẩm định Quyết định ban hành quy định về hoạt động tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Tải về Công văn 377/UBND-VP4
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 377/UBND-VP4
V/v thẩm định Quyết định ban hành quy định về hoạt động tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình, ngày 30 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Tư pháp;
- Sở Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1451/TTr-SGTVT ngày 23/7/2013 về việc đề nghị UBND tỉnh ban hành quy định về hoạt động tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định Quyết định ban hành quy định về hoạt động tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 10/8/2013.

(Gửi kèm theo dự thảo Quyết định ban hành quy định về hoạt động tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT-6326, VP4, 7, TTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 377/UBND-VP4   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Đinh Văn Điến
Ngày ban hành: 30/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 377/UBND-VP4

226

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204633