• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Công văn 3781/BNN-KH năm 2013 xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng và vắc xin phòng chống dịch bệnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Tải về Công văn 3781/BNN-KH
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3781/BNN-KH
V/v: Xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng và vắc xin phòng chống dịch bệnh

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- UBND tỉnh Quảng Nam
- Cục Thú y
- Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y Trung ương
- Xí nghiệp Thuốc thú y Trung ương

 

Thực hiện Quyết định số 1900/QĐ-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ hóa chất sát trùng, vắc xin dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Nam để phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y Trung ương thực hiện xuất không thu tiền 7.000 liều vắc xin LMLM tam giác dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Quảng Nam.

2. Xí nghiệp Thuốc thú y Trung ương thực hiện xuất không thu tiền 12.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Quảng Nam.

3. Các đơn vị dự trữ đảm bảo đủ số lượng, chất lượng hóa chất sát trùng, vắc xin và tổ chức đóng gói, vận chuyển giao hàng dự trữ tại trung tâm tỉnh; Việc xuất kho dự trữ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; Kịp thời báo cáo kết quả thực hiện xuất hóa chất sát trùng, vắc xin về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ, ngành liên quan để có kế hoạch bổ sung vốn dự trữ.

Đơn vị dự trữ phải lập dự toán chi phí bốc xếp, đóng gói, vận chuyển, giao nhận hóa chất sát trùng, vắc xin dự trữ quốc gia và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài chính xem xét, giải quyết cấp kinh phí.

4. Cục Thú y có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn địa phương và đơn vị dự trữ thực hiện đúng yêu cầu, quy định hiện hành của Nhà nước về việc xuất và sử dụng Quỹ dự trữ quốc gia, đồng thời đảm bảo chất lượng hóa chất sát trùng, vắc xin để cung ứng cho tỉnh phòng chống dịch bệnh.

5. Đơn vị tiếp nhận hóa chất sát trùng, vắc xin dự trữ quốc gia ở địa phương phải được giao nhiệm vụ và có giấy ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng số hóa chất sát trùng, vắc xin dự trữ quốc gia đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng, không để dịch lây lan và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Cao Đức Phát (để b/c);
- VPCP (để b/c);
- Bộ KH và ĐT;
- Tcục DTNN (Bộ T/C);
- Cục Quản lý giá (Bộ T/C);
- Lưu: VT, KH.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3781/BNN-KH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 22/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3781/BNN-KH

192

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210635