• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh


 

Công văn 3790/BYT-KCB năm 2013 tiếp tục phổ biến và tăng cường kiểm tra quy định về công tác khám bệnh của bệnh viện do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 3790/BYT-KCB
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3790/BYT-KCB
V/v tiếp tục phổ biến và tăng cường kiểm tra các quy định về công tác khám bệnh của bệnh viện

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành.

 

Nhằm tăng cường các điều kiện phục vụ người bệnh, rút gọn thời gian chờ đợi khám chữa bệnh, giảm thủ tục phiền hà cho người bệnh và nâng cao chất lượng của công tác khám, chữa bệnh của bệnh viện, trong thời gian qua, Bộ Y tế đã ban hành một số văn bản có liên quan như Chỉ thị số 05/CT-BYT ngày 10/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh sau khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế và Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện". Tuy nhiên, trong thời gian qua một số bệnh viện chưa nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BYT ngày 10/9/2012 và Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013.

Để giải quyết những vấn đề trên và để các bệnh viện quyết liệt vào cuộc trong việc triển khai thực hiện các quy định trên, đặc biệt triển khai thực hiện "Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện", Bộ Y tế yêu cầu:

1. Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện một số công việc sau:

a) Tiếp tục khẩn trương phổ biến đến cán bộ, viên chức của đơn vị về Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện" và Chỉ thị số 05/CT-BYT ngày 10/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh sau khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế.

b) Khẩn trương triển khai thực hiện "Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện". Phải có quy định cụ thể quy trình khám bệnh của bệnh viện để công khai và người bệnh và cán bộ, viên chức biết, thực hiện.

c) Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế về việc cán bộ, viên chức của đơn vị mình trong việc hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định của "Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện".

d) Giám đốc các bệnh viện chỉ đạo cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc quy chế phát ngôn theo quy định.

2. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số công việc sau:

a) Tăng cường chỉ đạo các bệnh viện thực hiện tốt các quy định của Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 và Chỉ thị số 05/CT-BYT ngày 10/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

b) Tổ chức kiểm tra, giám sát các bệnh viện thuộc phạm vi quản lý trong quá trình thực hiện.

3. Bộ Y tế giao Cục Quản lý khám, chữa bệnh làm đầu mối phối hợp với Thanh tra Bộ Y tế, Vụ Bảo hiểm Y tế, Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, các Vụ, Cục chức năng của Bộ Y tế và các đơn vị liên quan kiểm tra thường xuyên và đột xuất các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc triển khai thực hiện nội dung công văn này.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Cục Quản lý khám, chữa bệnh Bộ Y tế (địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Cổng TTĐTBYT, website Cục QLKCB (để đăng);
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3790/BYT-KCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 24/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3790/BYT-KCB

182

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204103