• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Công văn 3806/VPCP-CN năm 2018 về phương án phân loại đô thị để nâng cấp huyện Sapa thành thị xã Sapa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3806/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3806/VPCP-CN
V/v phương án phân loại đô thị để nâng cấp huyện Sapa thành thị xã Sapa.

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Về đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 264/BXD-PTĐT ngày 07 tháng 02 năm 2018, ý kiến của các Bộ: Nội vụ (văn bản số 1016/BNV-CQĐP ngày 14 tháng 3 năm 2018), Tư pháp (văn bản số 761/BTP-PLHSHC ngày 12 tháng 3 năm 2018) và của Ủy ban nhân dân tnh Lào Cai (văn bản số 1069/UBND-QLĐT ngày 23 tháng 3 năm 2018) về phương án phân loại đô thị để nâng cấp huyện Sapa thành thị xã Sapa, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Đồng ý phạm vi đánh giá xếp loại đô thị theo phạm vi ranh giới đô thị đã được xác định trong điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị Sapa được duyệt như đề nghị của Bộ Xây dựng, ý kiến của các Bộ: Nội vụ, Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại các văn bản nêu trên, bảo đảm theo đúng quy định pháp luật.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 571/TB-VPCP ngày 13 tháng 12 năm 2017; đồng thời nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Xây dựng tại các văn bản nêu, bảo đảm theo quy định của Nghị định số 1211/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quy định pháp luật có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan nêu trên và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: TP, QP, CA, TN&MT;
- VPCP: BTCN, các Phó CN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, NC;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa ( ).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3806/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 25/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3806/VPCP-CN

254

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380506