• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


 

Công văn 3816/BHXH-DVT năm 2016 hướng dẫn thanh toán vật liệu nút mạch điều trị ung thư gan do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 3816/BHXH-DVT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3816/BHXH-DVT
V/v hướng dẫn thanh toán vật liệu nút mạch điều trị ung thư gan

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc
phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an Nhân dân;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

(Sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh)

 

Ngày 29/7/2016, Bộ Y tế đã có Công văn số 5853/BYT-BH hướng dẫn thanh toán vật liệu nút mạch điều trị ung thư gan (gửi kèm theo). Để thống nhất thực hiện, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh thực hiện như sau:

1. Vật tư y tế “Vật liệu nút mạch”, số thứ tự 193, mã N07.01.430, Danh mục vật tư y tế kèm theo Thông tư số 27/2013/TT-BYT ngày 18/9/2013 của Bộ Y tế bao gồm các loại vật liệu nút mạch, kể cả vật liệu nút mạch DC Beat điều trị ung thư gan và các loại vật liệu nút mạch điều trị ung thư gan khác thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. Cơ quan BHXH thanh toán chi phí vật tư y tế cho người bệnh theo quy định hiện hành về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo số lượng thực tế chỉ định, sử dụng và giá mua vào của cơ sở khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

2. Việc ghi thông tin trong đấu thầu đối với các loại vật liệu nút mạch: BHXH các tỉnh đề nghị hội đồng đấu thầu của các cơ sở KCB không ghi tên thương mại của vật liệu nút mạch trong hồ sơ mời thầu để tránh chỉ định thầu./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- PTGĐ Nguyễn Minh Thảo;
- Các đơn vị: TCKT, CSYT, TTKT, KTNB;
- Lưu: VT, DVT (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3816/BHXH-DVT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 04/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3816/BHXH-DVT

255

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326954