• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Công văn 382/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn tại 8 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng do Cơ quan Phát triển quốc tế Úc tài trợ ủy thác Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 382/TTg-QHQT
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 382/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục dự án HTKT Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn tại 8 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng do AusAID tài trợ ủy thác WB.

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Y tế;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tờ trình số 1040/BKHĐT-KTĐN ngày 18 tháng  02 năm 2013) về việc phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn phương thức dựa trên kết quả tại 8 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng” do Cơ quan Phát triển quốc tế Úc (AusAID) viện trợ không hoàn lại ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn phương thức dựa trên kểt quả tại 8 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng” với các nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên. Vốn tài trợ không hoàn lại của Dự án là 8.000.000 AUD.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Y tế và Kiểm toán Nhà nước hoàn chỉnh văn kiện theo ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan, thẩm định và phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật nói trên, đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ, hiệu quả và theo đúng các quy định hiện hành.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký với WB Hiệp định dự án hỗ trợ kỹ thuật nói trên theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
Các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). AT. 30

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 382/TTg-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 12/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 382/TTg-QHQT

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
177047