• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3823/VPCP-NN năm 2021 về kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Khu Trung tâm Chí Linh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3823/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3823/VPCP-NN
V/v kết quả kiểm tra tình hình
thực hiện Dự án Khu Trung tâm
Chí Linh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Xây dựng,
- Thanh tra Chính phủ,
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 28/BC-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2021 về việc báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Khu Trung tâm Chí Linh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Xây dựng và Thanh tra Chính phủ, căn cứ quy định của pháp luật liên quan, rà soát hồ sơ, thủ tục, quá trình triển khai Dự án Khu Trung tâm Chí Linh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, xác định rõ đúng, sai trong việc triển khai thực hiện Dự án, xử lý theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: CN, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3823/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 09/06/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3823/VPCP-NN

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
477299