• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3832/BNN-TCCB năm 2013 đánh giá tác động của việc thành lập Chi cục Chăn nuôi Thú y, Chi cục trồng trọt Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 3832/BNN-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3832/BNN-TCCB
V/v đánh giá tác động của việc thành lập Chi cục Chăn nuôi Thú y, Chi cục trồng trọt Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở NN&PTNT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố: Hà Nội; Hồ Chí Minh; Lạng Sơn; Quảng Ninh, Điện Biên; Hà Tĩnh, An Giang; Đồng Tháp; Kon Tum, Nam Định.

 

Liên Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ đang xây dựng Dự thảo Thông tư Liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn để thay thế Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 và các Thông tư hướng dẫn tổ chức Ngành liên quan.

Dự thảo Thông tư Liên tịch được xây dựng trên nguyên tắc phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn đầu mối thuộc Sở; quản lý theo hệ thống, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Hệ thống tổ chức quản lý Ngành mang tính thống nhất cao nhưng thẩm quyền quyết định thuộc địa phương và có tính đến các yếu tố đặc thù của địa phương.

Dự thảo Thông tư Liên tịch đã được sự đồng thuận cao của các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ của các tỉnh, thành phố, trong đó có việc thành lập Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Bảo vệ thực vật và bộ phận tham mưu về trồng trọt (nếu có) thuộc Sở; Chi cục Chăn nuôi Thú y trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Thú y và bộ phận chăn nuôi (nếu có) thuộc Sở.

Để có thêm cơ sở thực tiễn, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá tác động về thành lập Chi cục Chăn nuôi Thú y, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở, gồm:

1. Về kinh phí (sự tốn kém/lãng phí) để thay đổi con dấu, mẫu hồ sơ, giấy tờ liên quan như: hồ sơ kiểm dịch, tem; thẻ kiểm dịch, biển hiệu kiểm dịch, … khi tổ chức lại (thay đổi tên gọi) thành 02 Chi cục nêu trên.

Đề xuất biện pháp hoặc bổ sung nội dung vào Dự thảo Thông tư để khắc phục hạn chế nêu trên.

2. Tác động của việc phải rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khi thay đổi tên gọi của 02 Chi cục trên.

3. Khái quát về ưu điểm, hạn chế của việc tổ chức lại thành Chi cục Chăn nuôi Thú y, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật.

Đề nghị các Sở gửi báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Tổ chức cán bộ, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, email: minhdangtccb@gmail.com) trước ngày 05/9/2013

Trên cơ sở báo cáo của các Sở, Ban Soạn thảo sẽ liên hệ và trực tiếp làm việc với một số Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật) để nghiên cứu, hoàn thiện Thông tư Liên tịch theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB, TMĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Minh Nhạn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3832/BNN-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành: 21/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3832/BNN-TCCB

137

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205008