• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hàng không dân dụng


Văn bản pháp luật về Ban Quản lý và khai thác cảng

 

Công văn 3834/VPCP-KTN năm 2014 rà soát, hoàn thiện Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3834/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3834/VPCP-KTN
V/v rà soát, hoàn thiện Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các Công văn số 5453/BGTVT-KCHT ngày 14 tháng 5 năm 2014 và số 1202/BGTVT-KCHT ngày 07 tháng 02 năm 2014) đối với Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu chỉnh sửa các nội dung của Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay (để thay thế Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007) sau khi Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và Chính phủ đã ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013; hoàn thiện Dự thảo Nghị định, trình Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Công an;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- VPCP; BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, NC, PL, TH;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3834/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 28/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3834/VPCP-KTN

236

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
231738