• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Văn bản pháp luật về Chuyển mục đích sử dụng đất

Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự

 

Công văn 3840/VPCP-NN năm 2018 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội để quy hoạch, xây dựng khu nhà ở gia đình quân đội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3840/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3840/VPCP-NN
V/v chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội để quy hoạch, xây dựng khu nhà ở gia đình quân đội

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Về đề nghị của Bộ Quốc phòng (Công văn số 1758/BQP-TM ngày 13 tháng 02 năm 2018), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (Công văn số 678/BXD-QHKT ngày 04 tháng 4 năm 2018), Tài chính (Công văn số 3095/BTC-QLCS ngày 20 tháng 3 năm 2018), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 1179/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14 tháng 3 năm 2018) và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội (Công văn số 939/UBND-ĐT ngày 09 tháng 3 năm 2018) về việc xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội để quy hoạch, xây dựng khu nhà ở gia đình quân đội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Quốc phòng phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng khu đất quốc phòng nêu tại văn bản trên theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Bộ: XD, TC, TNMT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, CN, NC, TH; TGĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, NN (3b). THANH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3840/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 26/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Quốc phòng, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3840/VPCP-NN

359

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380912