• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 3857/KBNN-KTNN năm 2016 hướng dẫn hạch toán và điều tiết thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu tiêu thụ trong nước do Kho bạc Nhà nước ban hành

Tải về Công văn 3857/KBNN-KTNN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3857/KBNN-KTNN
V/v hướng dẫn hạch toán và điều tiết thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu tiêu thụ trong nước.

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Giao dịch - Kho bạc Nhà nước.

 

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 206/2015/TT-BTC ngày 24/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016: “Việc phân cấp khoản thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập khu (trừ xăng các loại) phát sinh khi tiêu thụ trong nước theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt được thực hiện theo quy định của Chính phủ”.

Căn cứ điểm a Khoản 2 Mục I của Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016: “từ năm 2016 khoản thu thuế tiêu thụ đặc biệt đi với hàng hóa nhập khẩu (trừ xăng dầu các loại) tiêu thụ trong nước là khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%”.

Căn cứ Công văn số 2159/TCT-KK ngày 20/05/2016 của Tổng cục Thuế, hướng dẫn thực hiện mục lục ngân sách nhà nước và sửa, bổ sung chỉ tiêu báo cáo kế toán thuế, theo đó hướng dẫn: Trong thời gian Thông tư mới về mục lục NSNN chưa được ban hành, khoản thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa nhập khẩu bán ra trong nước được hạch toán vào Tiểu mục 1799 - Thu khác của Mục 1750 - Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Để phản ánh và điều tiết khoản thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu (trừ xăng dầu các loại) tiêu thụ trong nước đúng theo quy định nêu trên, trong khi chờ Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách nhà nước, đề nghị KBNN các tỉnh, thành phố, chỉ đạo các đơn vị Kho bạc Nhà nước trực thuộc phối hợp với cơ quan thuế cùng cấp rà soát, điều chỉnh các khoản đã hạch toán chưa đúng từ năm ngân sách 2016 như sau:

(1) Nếu là khoản thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu (trừ xăng dầu các loại) tiêu thụ trong nước, hạch toán Tiểu mục 1799 và điều tiết NSTW 100%.

(2) Nếu là khoản thu thuế tiêu thụ đặc biệt từ hàng hóa sản xuất trong nước thì điều chỉnh về Tiểu mục 1757 - Các dịch vụ, hàng hóa khác sản xuất trong nước và điều tiết theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về KBNN (Cục Kế toán Nhà nước) để phối hợp xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ NSNN;
- Tổng cục Thuế (để phối hợp);
- Lưu: VT, KTNN (72).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đặng Thị Thủy

 

 

 

 

 

I. GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, KIỂM SOÁT LẠM PHÁT, TẠO MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
...
2. Thực hiện chính sách tài khóa chủ động, chặt chẽ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách

a) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương:

- Tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách; kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước trong phạm vi Nghị quyết của Quốc hội, trong điều hành phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi, giảm bội chi ngân sách nhà nước. Các khoản thu, chi ngân sách nhà nước phải được thực hiện theo dự toán.

- Tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Tiếp tục cơ cấu lại nguồn thu ngân sách nhà nước theo hướng tăng tỉ trọng thu nội địa. Không đề xuất, ban hành chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước, trừ trường hợp cắt giảm thuế để thực hiện cam kết quốc tế. Để phù hợp với quy định về phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành, từ năm 2016 khoản thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu (trừ xăng các loại) tiêu thụ trong nước là khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%. Theo dõi các diễn biến và chủ động xây dựng các phương án bảo đảm cân đối nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2016 trong trường hợp giá dầu có biến động lớn so với giá dự toán. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra thuế, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế; kiên quyết xử lý, thu hồi nợ đọng thuế.

- Cơ cấu lại các khoản chi ngân sách nhà nước theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, theo hướng chi đầu tư tăng nhanh hơn. Chi ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo. Sử dụng nguồn tăng thu ngân sách nhà nước năm 2015 để ưu tiên trả nợ của các cấp ngân sách, bổ sung nguồn chi đầu tư phát triển và thực hiện một số khoản chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Quản lý chặt việc ứng trước và chuyển nguồn chi thường xuyên. Chi thường xuyên chỉ thực hiện chuyển nguồn đối với một số khoản chi còn nhiệm vụ và thực sự cần thiết theo đúng quy định của pháp luật.

Hướng dẫn các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương, chỉ bổ sung dự toán chi ngân sách trung ương cho địa phương để thực hiện cải cách tiền lương, phụ cấp trong năm 2016 cho các địa phương thực sự khó khăn, không có khả năng cân đối ngân sách nhà nước. Tăng cường giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh lãng phí, tiêu cực.

- Tổ chức xây dựng Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2017; trên cơ sở đó trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thực hiện.

- Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung từ năm 2016, áp dụng đối với các tài sản có lượng mua sắm nhiều, giá trị mua sắm lớn, được sử dụng phổ biến ở nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tiếp tục thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công và nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước, bảo đảm từng bước cơ sở dữ liệu quốc gia có đầy đủ thông tin về tài sản công. Cập nhật, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu về các loại tài sản hiện có; xây dựng phương án ứng dụng công nghệ thông tin trong mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; nghiên cứu triển khai thực hiện quản lý sử dụng tài sản công trực tuyến. Việc mua sắm mới xe ô tô chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành việc rà soát theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015. Số ô tô dôi dư sau khi sắp xếp, điều chuyển (nếu có), thực hiện bán theo quy định của pháp luật để thu tiền nộp ngân sách nhà nước. Khẩn trương xây dựng phương án và lộ trình thực hiện khoán xe ô tô công đối với một số chức danh theo quy định.

- Kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia bảo đảm trong giới hạn theo Nghị quyết của Quốc hội. Quản lý chặt chẽ Quỹ tích lũy trả nợ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ, nhất là các khoản vay mới, vay có bảo lãnh của Chính phủ; tập trung cấp bảo lãnh và quản lý bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay để đầu tư các dự án, công trình trọng điểm; đồng thời nghiên cứu chuyển dần sang kênh bảo lãnh của các ngân hàng thương mại; tiếp tục cơ cấu lại các khoản vay theo hướng tăng tỷ trọng vay trung, dài hạn với lãi suất phù hợp; ban hành và triển khai thực hiện cơ chế cho vay lại chính quyền địa phương. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế thiết lập hệ thống các nhà tạo lập thị trường trái phiếu thông qua cơ chế cho vay trái phiếu Chính phủ.

Triển khai phát hành trái phiếu Chính phủ theo đúng kế hoạch để bổ sung nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; đồng thời thực hiện các biện pháp bảo đảm các cân đối vĩ mô và an toàn nợ công. Thực hiện đa dạng hóa kỳ hạn trái phiếu Chính phủ phát hành trong năm 2016 và phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế để cơ cấu lại nợ trong nước của Chính phủ theo đúng Nghị quyết của Quốc hội.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bán phần vốn nhà nước trong các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ theo cơ chế thị trường và sử dụng một phần số tiền thu này cho đầu tư phát triển.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi đối với ngân sách địa phương

1. Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 75 Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015, năm 2016 tiếp tục thực hiện ổn định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định năm 2011; ổn định số bổ sung cân đối (nếu có) từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương theo mức đã được Quốc hội quyết định năm 2015, số bổ sung cho ngân sách địa phương để thực hiện cải cách tiền lương được Thủ tướng Chính phủ giao cho từng địa phương tại Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015.

Tiếp tục thực hiện thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa sản xuất trong nước là khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; thuế bảo vệ môi trường từ hoạt động xuất nhập khẩu do cơ quan hải quan thu là khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%;

Tiền xử phạt vi phạm hành chính theo Luật xử lý vi phạm hành chính là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%; riêng khoản thu từ tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa là khoản thu phân chia điều tiết về ngân sách trung ương 70%, ngân sách địa phương 30%.

Thực hiện điều tiết ngân sách trung ương 100% tiền chậm nộp do ngành thuế, hải quan quản lý đối với các đối tượng chậm nộp tiền thuế hạch toán thu khác ngân sách khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; điều tiết ngân sách địa phương hưởng 100% đối với các đối tượng chậm nộp tiền thuế hạch toán thu khác ngân sách, thu khác doanh nghiệp nhà nước địa phương và thu khác khu vực ngoài quốc doanh.

Thực hiện điều tiết ngân sách trung ương hưởng 100% đối với các khoản thu phạt, tịch thu do phạm tội theo quyết định của Tòa án, cơ quan thi hành án.

Việc phân cấp khoản thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu (trừ xăng các loại) phát sinh khi tiêu thụ trong nước theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3857/KBNN-KTNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: kho bạc nhà nước   Người ký: Đặng Thị Thủy
Ngày ban hành: 01/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3857/KBNN-KTNN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331627