• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 3858/BNN-TTr năm 2013 báo cáo kết quả công tác thanh tra năm 2013 và xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 3858/BNN-TTr
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3858/BNN-TTr
V/v báo cáo kết quả công tác thanh tra năm 2013 và xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục, các Cục;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các Tổng công ty thuộc Bộ.

 

Thực hiện quy định của Luật Thanh tra năm 2010; Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ về chế độ thông tin báo cáo về công tác thanh tra; các Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị báo cáo kết quả công tác thanh tra năm 2013 (tình hình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2013) và dự kiến xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 của đơn vị, cụ thể:

1. Báo cáo kết quả công tác thanh tra năm 2013:

- Nội dung báo cáo kết quả công tác thanh tra năm 2013 theo đề cương và các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP đăng tải tại website của Thanh tra Chính phủ: http://www.thanhtra.gov.vn

- Báo cáo gửi về Bộ (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 30/11/2013 để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ.

2. Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 (có biểu mẫu kèm theo):

Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1. Đối với các Tổng cục, các Cục:

Thanh tra, kiểm tra một số lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề dư luận xã hội đặc biệt quan tâm:

- Dự án đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là các dự án sử dụng Trái phiếu Chính phủ; công tác quản lý, sử dụng kinh phí các đề tài, đề án, dự án; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao của đơn vị trực thuộc và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành công tác quản lý, sử dụng vật tư nông nghiệp; đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản; triển khai thanh tra chuyên ngành diện rộng thuộc lĩnh vực quản lý.

2.2. Đối với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các Tổng công ty:

Tăng cường kiểm tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, tài sản; bảo toàn, phát triển vốn; hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn nhà nước; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động.

2.3. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 gửi về Bộ (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 15/10/2013, gửi kèm theo file văn bản về địa chỉ: hcth.ttra@mard.gov.vn

3. Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp Nông nghiệp:

Rà soát các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ và theo phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp tại Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ, nếu thấy cần thiết phải thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nào thì có văn bản đề xuất Bộ (gửi qua Thanh tra Bộ) để xem xét quyết định thanh tra.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Hà Công Tuấn (để b/c);
- Ban ĐM&QLDNNN;
- Lưu: VT, Ttra Bộ.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH THANH TRA
Phạm Văn Hiền

 

BIỂU MẪU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2014

(Kèm theo Văn bản số 3858/BNN-TTr ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2014
(Kèm theo Văn bản số … ngày … tháng … năm 2013 của …)

TT

Nội dung thanh tra, kiểm tra

Đơn vị được thanh tra, kiểm tra

Thời gian

1

Thanh tra (hoặc kiểm tra) hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn, kinh phí năm 20… tại …

Các Công ty A, B…

Tháng, quý

2

Kiểm tra việc chấp hành các quy định, quy trình, quy phạm tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện sản xuất, kinh doanh và chất lượng sản phẩm hàng hóa vật tư nông nghiệp …

Nhà máy X…

Tháng, quý

3

Thanh tra (hoặc kiểm tra) công tác thực hiện các đề tài, dự án; công tác quản lý đầu tư, xây dựng…

Trung tâm. …

Tháng, quý

4

Thanh tra (hoặc kiểm tra) việc chấp hành chế độ chính sách về ….

Công ty C…

Tháng, quý

5

Kiểm tra việc phân chia cổ tức, việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước tại ….

Nhà máy Z…

Tháng, quý

 

 

 

 

 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3858/BNN-TTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Phạm Văn Hiền
Ngày ban hành: 22/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3858/BNN-TTr

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205151