• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Địa giới đơn vị hành chính


 

Công văn 3859/VPCP-NC năm 2018 về triển khai ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện quy định về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3859/VPCP-NC
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3859/VPCP-NC
V/v triển khai ý kiến của UBTVQH thực hiện các quy định về ĐCĐG đơn vị hành chính gắn với việc thực hiện NQTW6

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 262/UBTVQH14-PL ngày 17 tháng 4 năm 2018 về việc thống nhất thực hiện các quy định về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao các bộ: Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương liên quan tiếp thu, nghiêm túc thực hiện ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản nêu trên. (Sao văn bản số 262/UBTVQH14-PL gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Ủy ban Thường vụ của Quốc hội;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TCCV, QHĐP, CN;
- Lưu: VT, NC(3). MLinh 79

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3859/VPCP-NC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 26/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3859/VPCP-NC

274

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
387024