• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3868/TCHQ-GSQL năm 2013 về triển khai e-manifest do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 3868/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3868/TCHQ-GSQL
V/v Triển khai e-manifest

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2183/HQHCM-GSQL ngày 25/6/2013 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh v/v triển khai thực hiện e-manifest theo Quyết định 19/2011/QĐ-TTg , đồng thời để triển khai thực hiện thí điểm Đề án e-manifest cho toàn bộ các hàng tàu, đại lý hãng tàu và đại lý giao nhận trên địa bàn TP Hồ Chí Minh từ ngày 01/8/2013, Tổng cục Hải quan hướng dẫn và yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Về việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng và nguồn lực phục vụ việc hướng dẫn khai điện tử cho các hãng tàu, đại lý hãng tàu và công ty giao nhận:

a. Tổng cục đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tuyên truyền, phổ biến đến các hãng tàu, đại lý hãng tàu và công ty giao nhận về việc triển khai e-manifest trên địa bàn TP Hồ Chí Minh từ ngày 01/8/2013. Đồng thời, bố trí mặt bằng để lắp đặt 5 máy tính nối mạng internet tại Đội thủ tục tàu xuất cảnh, nhập cảnh nhằm hướng dẫn các hãng tàu, đại lý hãng tàu và công ty giao nhận trong việc vận hành hệ thống khai hải quan tàu điện tử trong trường hợp có nhu cầu hướng dẫn.

b. Dự kiến từ ngày 29/7/2013, Tổng cục Hải quan cử đoàn công tác tại Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh gồm đại diện Cục Giám sát quản lý, Cục Công nghệ thông tin và Tổng công ty Viettel nhằm hỗ trợ trực tiếp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có) tại đơn vị.

2. Về việc cấp tài khoản khai hải quan điện tử cho Hãng tàu:

Căn cứ quy định tại Điểm 2, Điều 2 Thông tư số 64/2011/TT-BTC ngày 13/5/2011 của Bộ Tài chính, Tổng cục hướng dẫn cụ thể như sau:

a. Đối với các hãng tàu:

Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện việc cấp tài khoản khai hải quan điện tử cho hãng tàu. Hãng tàu gửi biểu mẫu đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh về Tổng cục Hải quan để Tổng cục Hải quan xem xét trả lời chấp nhận, cấp tài khoản cho hãng tàu, hoặc từ chối cấp tài khoản có nêu rõ lý do để hãng tàu biết. Khi nhận được thông báo của Tổng cục Hải quan, hãng tàu phải thay đổi mật khẩu tài khoản của mình.

Nếu sau 10 ngày kể từ khi Tổng cục Hải quan cấp tài khoản, hãng tàu không thay đổi mật khẩu truy cập, Tổng cục Hải quan sẽ hủy tài khoản của hãng tàu trên hệ thống.

b. Đối với đại lý hãng tàu và công ty giao nhận:

Tổng cục Hải quan uỷ quyền cho Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cấp tài khoản và mật khẩu cho đối tượng này theo trình tự sau:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thông báo, hướng dẫn đại lý hãng tàu, công ty giao nhận khai báo thông tin theo Mẫu số 1, Phụ lục I Thông tư 64/2011/TT-BTC và đăng ký tài khoản sử dụng hệ thống e-manifest tại Trung tâm dữ liệu và CNTT - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

- Cán bộ quản trị hệ thống e-manifest tiếp nhận, cập nhật thông tin đăng ký vào hệ thống, cấp tài khoản, in 02 bản Giấy chứng nhận từ hệ thống, ký xác nhận bàn giao giữa cán bộ quản trị hệ thống và đại diện đại lý hãng tàu/công ty giao nhận, giao cho đại diện đại lý hãng tàu/công ty giao nhận 01 bản và lưu 01 bản.

(Thông tin tài khoản quản trị nằm trong phong bì dán kín được gửi kèm theo công văn này và bảo quản theo chế độ thông tin Mật).

Đến trước ngày 01/8/2013, tài khoản của các hãng tàu, đại lý hãng tàu, đại lý giao nhận chỉ có giá trị trên hệ thống E-Manifest thử nghiệm của cơ quan Hải quan tại địa chỉ: http://210.211.125.227:6868

3. Về nội dung triển khai hệ thống e-manifest đến các Chi cục nơi tàu neo đậu, xếp dỡ hàng hóa, Đội Kiểm soát, Phòng Quản lý rủi ro và các đơn vị có liên quan: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh lập danh sách cán bộ truy cập hệ thống e-manifest của các đơn vị liên quan theo yêu cầu, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, có xác nhận của Lãnh đạo Cục. Cán bộ quản trị tiến hành cập nhật thông tin tài khoản vào hệ thống.

4. Về khó khăn, vướng mắc, kiến nghị nêu tại điểm 2 công văn số 2183/HQHCM-GSQL dẫn trên:

a. Gạch đầu dòng (-) thứ nhất về kiến nghị chấm dứt áp dụng thí điểm, triển khai chính thức, đồng loạt thủ tục điện tử tàu biển đối với tất cả các Hãng tàu, tất cả Hải quan các địa phương: Tổng cục ghi nhận ý kiến này của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh. Việc chấm dứt áp dụng thí điểm để triển khai chính thức cần có tổng kết đánh giá giai đoạn thí điểm để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, Tổng cục sẽ triển khai đồng bộ đối với tất cả các Hãng tàu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh từ ngày 01/8/2013.

b. Gạch đầu dòng (-) thứ hai về kiến nghị triển khai e-manifest đến các Chi cục nơi tàu neo đậu, xếp dỡ hàng hóa: Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại Điểm 3 công văn này.

c. Gạch đầu dòng (-) thứ ba về kiến nghị chia sẻ thông tin với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan: Tổng cục Hải quan sẽ có kế hoạch sớm làm việc với các cơ quan quản lý có liên quan để có Quy chế phối hợp trong việc chia sẻ, khai thác thông tin điện tử tàu xuất cảnh, nhập cảnh.

Tổng cục Hải quan thông báo và trả lời nội dung trên tới Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh. Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thông báo rộng rãi, công khai nội dung công văn này tới các hãng tàu, đại lý hãng tàu trên địa bàn để biết và thực hiện ./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng và thời gian, địa bàn thí điểm

...

2. Việc lựa chọn các hãng tàu/đại lý hãng tàu và các Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển tham gia thực hiện thí điểm từng giai đoạn do Tổng cục Hải quan quyết định cụ thể. Thủ tục thông báo và lựa chọn đối tượng tham gia thí điểm thực hiện như sau:

a) Hãng tàu/Đại lý hãng tàu gửi Thông báo tham gia bằng phương thức điện tử (theo mẫu số 1 - Phụ lục I) gửi đến Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan.

b) Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 6, Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo tham gia của Hãng tàu/Đại lý hãng tàu, Tổng cục Hải quan xem xét trả lời chấp nhận hoặc từ chối (nêu rõ lý do) bằng phương thức điện tử để Hãng tàu/Đại lý hãng tàu biết.

c) Trường hợp vì lý do bất khả kháng, không thực hiện được bằng phương thức điện tử thì việc gửi Thông báo tham gia của Hãng tàu/Đại lý hãng tàu và việc trả lời của Tổng cục Hải quan nêu tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này được thực hiện bằng hồ sơ giấy.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3868/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 12/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3868/TCHQ-GSQL

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
201147