• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật di sản văn hóa


 

Công văn 387/TTg-KGVX năm 2020 về gửi Hồ sơ quốc gia “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” trình UNESCO do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 387/TTg-KGVX
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 387/TTg-KGVX
V/v gửi Hồ sơ quốc gia “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” trình UNESCO

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam (Bộ Ngoại giao);
- Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 1236/BVHTTDL-DSVH ngày 25 tháng 3 năm 2020, ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia (Công văn số 01/BC-HĐDSVHQG ngày 04 tháng 3 năm 2020) về việc xin phép ký và gửi Hồ sơ quốc gia “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” để trình UNESCO xét ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, Thủ tướng Chính phủ:

1. Đồng ý đệ trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) xem xét đưa “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và ủy quyền Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký Hồ sơ theo quy định.

2. Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm các thủ tục cần thiết để gửi Hồ sơ tới UNESCO trước ngày 31 tháng 3 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các PTTg: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ Ngoại giao;
- UBND tỉnh Bắc Ninh;
- Cục DSVH (Bộ VHTTDL);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, QHQT, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX(3),đdt.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 387/TTg-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 27/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 387/TTg-KGVX

188

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438980