• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc


Văn bản pháp luật về Trạm thu phí

 

Công văn 3874/VPCP-KTN năm 2015 về tình hình triển khai các trạm thu phí BOT trên các tuyến quốc lộ trong cả nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3874/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3874/VPCP-KTN
V/v tình hình triển khai các trạm thu phí BOT trên các tuyến quốc lộ trong cả nước

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính.

 

Xét báo cáo của các Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số 6345/BGTVT-TC; số 6350/BGTVT-TC ngày 20 tháng 5 năm 2015), Tài chính (văn bản số 6693/BTC-CST ngày 21 tháng 5 năm 2015) về việc báo cáo các trạm thu phí sử dụng đường bộ trên hệ thống đường bộ trong phạm vi cả nước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Rà soát tổng thể các dự án BOT đã hoàn thành, đang triển khai và dự kiến sẽ triển khai trong thời gian tới; đánh giá tình hình thực hiện đối với từng trạm thu phí đang triển khai (về mức thu phí; khoảng cách giữa các trạm, kể cả các trạm không trên cùng một tuyến đường); những bất cập, vướng mắc nảy sinh và đề xuất hướng giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 7 năm 2015. Riêng đối với các dự án BOT dự kiến sẽ triển khai thì việc bố trí trạm thu phí phải bảo đảm khoảng cách giữa các trạm theo quy định.

2. Khẩn trương lập quy hoạch tổng thể các trạm thu phí BOT trên các tuyến quốc lộ trên phạm vi toàn quốc, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4202/VPCP-KTN ngày 10 tháng 6 năm 2014, làm căn cứ triển khai đặt các trạm thu phí các dự án BOT trong thời gian tới.

3. Đánh giá tình hình thực hiện việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện (nộp Quỹ bảo trì đường bộ) với việc thu phí qua trạm BOT, làm cơ sở hoàn thiện đồng bộ chính sách thu phí sử dụng đường bộ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, HC, TKBT, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3874/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 28/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3874/VPCP-KTN

297

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
275926