• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Tài nguyên nước


Văn bản pháp luật về Khai thác tài nguyên nước

 

Công văn 3883/BTNMT-TNN năm 2018 đôn đốc thực hiện Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tải về Công văn 3883/BTNMT-TNN
Bản Tiếng Việt

B TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3883/BTNMT-TNN
V/v đôn đốc thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 04 tháng 8 năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 3972/BTNMT-TNN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là UBND tỉnh) về việc triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Để triển khai thực hiện Nghị định theo đúng quy định, trong đó đảm bảo hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trước ngày 01/9/2018 (đối với các giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất được cấp trước ngày 01/9/2017), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh như sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã nêu tại Văn bản số 3972/BTNMT-TNN ngày 04/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, đôn đốc các chủ giấy phép do UBND tỉnh cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất trước ngày 01/9/2017 mà chưa nộp hồ sơ kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước khẩn trương nộp hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường đxem xét, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, tổng hợp kết quả phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh (đối với các giấy phép đã cấp trước ngày 01/9/2017), báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Quản lý tài nguyên nước) trước ngày 15 tháng 10 năm 2018.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị UBND tỉnh phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c);
- Bộ Tài Chính;
- T
ng Cục thuế;
- Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, VP, TNN.

KT. B TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Lê Công Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3883/BTNMT-TNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Lê Công Thành
Ngày ban hành: 23/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3883/BTNMT-TNN

397

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
395216