• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


 

Công văn 3889/BHXH-PC năm 2015 báo cáo hàng tháng việc thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại văn bản 3711/BHXH-PC

Tải về Công văn 3889/BHXH-PC
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3889/BHXH-PC
V/v báo cáo hàng tháng việc thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc tại văn bản số 3711/BHXH-PC ngày 29/9/2015

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại văn bản số 3711/BHXH-PC ngày 29/9/2015 về việc đẩy mạnh triển khai tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và giao dịch điện tử lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp”, công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính; Nhằm đảm bảo mục tiêu đến cuối năm 2015 đạt 90% đơn vị thực hiện TTHC qua giao dịch điện tử và giảm số giờ giao dịch BHXH, BHYT, BH thất nghiệp xuống còn 49,5 giờ/năm, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố báo cáo, cung cấp về tình hình thực hiện chỉ đạo như sau:

1. Về nội dung báo cáo

- Đối với Mục 1, văn bản số 3711/BHXH-PC: Báo cáo những khó khăn vướng mắc, kiến nghị (nếu có).

- Đối với Mục 2, 3, văn bản số 3711/BHXH-PC: Báo cáo theo biểu mẫu đính kèm và nêu các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị (nếu có).

2. Hình thức và thời hạn báo cáo

- Báo cáo tháng (số liệu tính đến ngày 25) gửi về BHXH Việt Nam (qua Ban Pháp chế) bằng văn bản và file điện tử (định dạng excel 2003) qua địa chỉ email: tonghop.phapche@vss.gov.vn trước ngày 27 hàng tháng, thực hiện từ tháng 10/2015.

- Báo cáo này thay thế Báo cáo hàng tháng theo quy định tại Kế hoạch số 991/KH-BHXH ngày 26/3/2015 của BHXH Việt Nam.

- Riêng báo cáo kết quả thực hiệu thí điểm về giao dịch điện tử từ ngày 01/5/2015 đến ngày 30/11/2015 thực hiện theo Kế hoạch số 991/KH-BHXH .

Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện /.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, PC (3).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ ……

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC CHO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG QUA GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

TIẾP NHẬN HỒ SƠ

TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

QUA GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

Kết quả

Hồ sơ chưa có kết quả

Tổng số đơn vị sử dụng lao động

Số đơn vị đã tham gia tập huấn

Số đơn vị thực hiện giao dịch điện tử

Tổng số hồ sơ theo quy định phải giao dịch điện tử

Tổng số hồ sơ giao dịch thực tế

Tỷ lệ %

Tổng số hồ sơ theo quy định phải giao dịch qua bưu chính

Tổng số hồ sơ giao dịch thực tế

Tỷ lệ %

QUA GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

Tổng số kết quả theo quy định phải giao dịch qua bưu chính

Tổng số kết quả giao dịch thực tế

Tỷ lệ %

Tổng số hồ sơ

Trong đó

Còn hạn

Quá hạn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

GIÁM ĐỐC

 

Lưu ý:

Hồ sơ: là toàn bộ những giấy tờ theo quy định để thực hiện 01 thủ tục hành chính

(1): các hồ sơ phải thực hiện qua giao dịch điện tử theo quy định (Quyết định 528/QĐ-BHXH và các văn bản hướng dẫn thực hiện giao dịch điện tử)

(4): Tất cả hồ sơ của đơn vị sử dụng lao động (đã trừ hồ sơ thực hiện qua giao dịch điện tử)

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ ……

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC CHO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG QUA GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

TIẾP NHẬN HỒ SƠ

TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

QUA GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

Kết quả

Hồ sơ chưa có kết quả

Tổng số đơn vị sử dụng lao động

Số đơn vị đã tham gia tập huấn

Số đơn vị đã thực hiện giao dịch điện tử

Tổng số hồ sơ phải giao dịch theo quy định

Tổng số hồ sơ giao dịch thực tế

Tỷ lệ %

Tổng số hồ sơ phải giao dịch theo quy định

Tổng số hồ sơ giao dịch thực tế

Tỷ lệ %

QUA GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

Tổng số kết quả phải giao dịch theo quy định

Tổng số kết quả giao dịch thực tế

Tỷ lệ %

Tổng số hồ sơ

Trong đó

Còn hạn

Quá hạn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

GIÁM ĐỐC

 

Lưu ý:

Hồ sơ: là toàn bộ những giấy tờ theo quy định để thực hiện 01 thủ tục hành chính

(1): các hồ sơ phải thực hiện qua giao dịch điện tử theo quy định

(4): Tất cả hồ sơ của đơn vị sử dụng lao động (đã trừ hồ sơ thực hiện qua giao dịch điện tử)

1. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả các quyết định số 919/QĐ- BHXH ngày 26/8/2015, số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 và số 999/QĐ-BHXH ngày 24/9/2015.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
2. Tập trung cao độ việc thực hiện giao dịch điện tử

- Khẩn trương cung cấp thông tin đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn về địa chỉ cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, cùng danh sách 04 nhà cung cấp dịch vụ I-VAN gồm: Tổng Công ty Viễn thông VNPT, Công ty cổ phần TS24, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển công nghệ Thái Sơn, Công ty Công nghệ tin học EFY Việt Nam.

- Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đảm bảo đạt mục tiêu trên 90% doanh nghiệp tham gia giao dịch điện tử vào cuối năm 2015.

3. Tăng cường triệt để công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính

- Ban hành văn bản, đồng thời phổ biến trực tiếp đến chủ đơn vị sử dụng lao động về phương thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị qua dịch vụ bưu chính, toàn bộ chi phí dịch vụ do cơ quan BHXH chi trả.

- Chuẩn hóa hồ sơ nộp cho cơ quan BHXH các cấp qua dịch vụ bưu chính gửi đến các chủ đơn vị sử dụng lao động. Đảm bảo từ 15/10/2015, tất cả hồ sơ giấy của đơn vị sử dụng lao động thực hiện thông qua dịch vụ chuyển phát bưu chính, không giao nhận tại cơ quan BHXH.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3889/BHXH-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 08/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết

Công văn 3889/BHXH-PC hướng dẫn việc nộp báo cáo như sau:

Đối với nội dung

  • Báo cáo khó khăn vướng mắc tại Mục 1, văn bản số 3711/BHXH-PC.
  • Báo cáo theo biểu mẫu đính kèm và nêu những khó khăn, vướng mắc tại Mục 2, 3, văn bản số 3711/BHXH-PC.

Hình thức và thời hạn báo cáo

  • Gửi báo cáo tháng (số liệu tính đến ngày 25 của tháng) bằng văn bản và file điện tử (excel 2003) qua địa chỉ email: tonghop.phapche@vss.gov.vn trước ngày 27 hàng tháng, từ tháng 10/2015 về Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông qua Ban pháp chế;
  • Báo cáo hàng tháng theo công văn 3889/BHXH-PC thay thế Báo cáo hàng tháng quy định tại Kế hoạch số 991/KH-BHXH.

Thực hiện theo Kế hoạch số 991/KH-BHXH đối với báo cáo kết quả thực hiệu thí điểm về giao dịch điện tử từ ngày 01/5/2015 đến ngày 30/11/2015.

Công văn 3889/BHXH-PC được ban hành ngày 08/10/2015.

Từ khóa: Công văn 3889/BHXH-PC
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297715