• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp nhà nước

 

Công văn 3895/BHXH-THU năm 2015 Hướng dẫn mức lương đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với Doanh nghiệp nhà nước do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 3895/BHXH-THU
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3895/BHXH-THU
V/v hưng dn mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với DNNN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp nhà nước; Các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa.

Theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động năm 2012 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương trên cơ sở các nguyên tắc do Chính phủ quy định làm cơ sở tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động theo quy định; Điều 89 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017, đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương.

Căn cứ Công văn 4333/LĐTBXH-BHXH ngày 26/10/2015 của Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện BHXH đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa đang thực hiện chế độ tiền lương nhà nước, từ ngày 01/01/2016 trở đi thực hiện đóng, hưởng BHXH theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2012 và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa đang áp dụng chế độ tiền lương do nhà nước quy định đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các nội dung sau:

1. Doanh nghiệp tự xây dựng thang lương, bảng lương theo hướng dẫn tại Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng thang lương và chuyển xếp lương đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu, trên cơ sở đó điều chỉnh tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động từ ngày 01/01/2016.

2. Viên chức quản lý chuyên trách trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu thực hiện chế độ tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

3. Đối với các doanh nghiệp đến ngày 20/01/2016 vẫn chưa thực hiện điều chỉnh tiền lương theo quy định tại Khoản 1 trên đây thì cơ quan BHXH sẽ tạm thời điều chỉnh sang mức lương tiền đồng (bằng hệ số lương và phụ cấp đang đóng BHXH x 1.150.000 đồng), trường hợp mức lương tiền đồng thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì cơ quan BHXH tạm thời điều chỉnh bằng mức lương tối thiểu vùng để làm căn cứ thu và giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Mọi ảnh hưởng liên quan đến quyền lợi hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động đơn vị phải chịu trách nhiệm.

4. Khi xây dựng thang lương, bảng lương để làm cơ sở đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan BHXH đề nghị doanh nghiệp thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 3844/BHXH-THU ngày 30/11/2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố về việc hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ;
- Các phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện;
- Trang website BHXH TP;

- Lưu: VT, THU (M,2b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Nguyễn Thị Thu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3895/BHXH-THU   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Thị Thu
Ngày ban hành: 03/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ đóng BHXH của DN nhà nước không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với DN nhà nước. Đây là nội dung được quy định tại Công văn 3895/BHXH-THU. Theo đó,

Dựa theo hướng dẫn tại Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tự xây dựng thang lương, bảng lương. Từ đó điều chỉnh tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động từ ngày 01/01/2016.

Chế độ tiền lương đối với viên chức quản lý chuyên trách tại công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu để đóng BHXH, BHYT, BHTN thực hiện theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP.

Cơ quan bảo hiểm tạm thời điều chỉnh mức lương bằng hệ số lương và phụ cấp đang đóng BHXH x 1.150.000 đồng đối với trường hợp doanh nghiệp chưa thực hiện điều chỉnh tiền lương đến ngày 20/01/2016.

Cơ quan bảo hiểm tạm thời điều chỉnh mức lương bằng mức lương tối thiểu vùng để làm cơ sở thu và giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN trong trường hợp mức lương thấp hơn lương tối thiểu vùng.

Khi xây dựng thang lương, bảng lương để làm cơ sở đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan BHXH đề nghị doanh nghiệp thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Công văn 3844/BHXH-THU năm 2015.

Công văn 3895/BHXH-THU được ban hành ngày 03/12/2015.

Từ khóa: Công văn 3895/BHXH-THU

3.048

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
296891