• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước


Văn bản pháp luật về Tài sản công của cơ quan

 

Công văn 3895/BTC-QLCS năm 2019 về sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Chi cục Thuế huyện Tân Yên và Cục Thuế tỉnh Bắc Giang do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 3895/BTC-QLCS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3895/BTC-QLCS
V/v sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Chi cục Thuế huyện Tân Yên và Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Tài chính (quản lý ngành).

Thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại tài sản công và Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính; trên cơ sở phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất do Bộ Tài chính (quản lý ngành) lập tại Công văn số 2874/BTC-KHTC ngày 14/3/2019 và ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Bc Giang tại Công văn s 21/UBND-KT ngày 15/02/2019; Bộ Tài chính (quản lý nhà nước) phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với cơ sở nhà, đất của Chi cục Thuế huyện Tân Yên thuộc Cục Thuế tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Thống nhất giữ lại tiếp tục sử dụng làm trụ sở làm việc đối với cơ sở nhà, đất của Chi cục Thuế huyện Tân Yên thuộc Cục Thuế tnh Bắc Giang tại Thôn Trong, thôn Bậu, thôn phố Bùi, xã Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (diện tích đất: 6.025,6 m2; tổng diện tích sàn xây dựng: 2.725 m2).

2. Đề nghị Bộ Tài chính (quản lý ngành) ban hành Quyết định giữ lại tiếp tục sử dụng đối với cơ sở nhà, đất nêu trên theo thẩm quyền, chỉ đạo việc quản lý, sử dụng nhà, đất đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính (quản lý nhà nước) trả lời để Bộ Tài chính (quản lý ngành) được biết, thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Bắc Giang;
- Sở Tài chín
h tnh Bắc Giang;
- T
ng cục Thuế;
- Cục Thuế tỉnh Bắc Giang;
- Chi cục Thuế huyện Tân Yên;
-
Lưu: VT, QLCS. (11)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3895/BTC-QLCS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 02/04/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3895/BTC-QLCS

241

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
411278