• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh

 

Công văn 3900/BHXH-CSYT năm 2016 về đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 3900/BHXH-CSYT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3900/BHXH-CSYT
V/v đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bảo him xã hội các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương;
- Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.
(sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh)

 

Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân (CAND) đã triển khai phát hành thẻ BHYT cho sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và học viên CAND (cán bộ, chiến sĩ) từ năm 2016 và dự kiến thực hiện toàn bộ cho nhóm đối tượng này từ năm 2017. Để việc đăng ký khám, chữa bệnh (KCB) ban đầu và thanh toán chi phí KCB BHYT đối với cán bộ, chiến sĩ được thuận lợi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh phối hp với Bảo hiểm xã hội CAND thực hiện một số việc sau:

1. Thông báo đến Bảo hiểm xã hội CAND danh sách các cơ sở KCB đủ điều kiện là nơi đăng ký KCB ban đầu để Bảo hiểm xã hội CAND hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện đăng ký KCB ban đầu cho cán bộ, chiến sĩ như đối với cán bộ, viên chức thuộc tỉnh quản lý.

2. Thông báo đến các cơ sở có hợp đồng KCB BHYT trên địa bàn để đảm bảo quyền lợi KCB BHYT cho cán bộ, chiến sĩ theo quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện tạm ứng, thanh, quyết toán với các cơ sở KCB chi phí phát sinh của cán bộ, chiến sĩ quý II, III, IV/2016 và tổng hợp thông báo đa tuyến, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc có trách nhiệm tổng hp quyết toán với Bảo hiểm xã hội CAND.

Đ nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội CAND tổ chức thực hiện tốt chính sách BHYT cho cán bộ, chiến sĩ theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- BHXH CAND (để
t/h);
- Lưu: VT, CSYT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3900/BHXH-CSYT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành: 11/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3900/BHXH-CSYT

503

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326878