• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc


Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công

 

Công văn 3911/VPCP-CN năm 2020 về triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3911/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3911/VPCP-CN
V/v triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với đường cao tốc Nội bài - Lào Cai

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: y ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (văn bản số 652/UBND-GT ngày 12 tháng 3 năm 2020) và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2534/BKHĐT-KTĐPLT ngày 17 tháng 4 năm 2020), Tài chính (văn bản số 4139/BTC-ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2020), Giao thông vận tải (văn bản số 3008/BGTVT-ĐTCT ngày 31 tháng 3 năm 2020), Xây dựng (văn bản số 1378/BXD-HĐXD ngày 26 tháng 3 năm 2020), Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (văn bản số 1132/UBND-KTN ngày 24 tháng 3 năm 2020) về việc chuyển đổi hình thức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức hp đồng BOT (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng tại các văn bản nêu trên để triển khai Dự án theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD, GTVT;
- UBND tỉnh Phú Thọ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH, QHĐP;
-
Lưu: VT, CN (2) hong

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3911/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 19/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3911/VPCP-CN

129

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443240