• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Công văn 3930/LĐTBXH-KHTC năm 2017 về đánh giá hoạt động Quản lý dự án theo mô hình Ban Quản lý dự án xây dựng chuyên ngành do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 3930/LĐTBXH-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3930/LĐTBXH-KHTC
V/v đánh giá hoạt động Quản lý dự án theo mô hình Ban Quản lý dự án xây dựng chuyên ngành.

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: ………………………………………………..

Thực hiện Luật Xây dựng năm 2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ (Ban Quản lý dự án) quản lý dự án do đơn vị được giao làm chủ đầu tư. Để tổng kết, đánh giá hoạt động Quản lý dự án theo mô hình Ban Quản lý dự án xây dựng chuyên ngành, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ đầu tư dự án báo cáo tình hình, kết quả quản lý dự án theo các nội dung sau:

1. Sự phân công nhiệm vụ quản lý dự án giữa Chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án; kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án của Ban Quản lý dự án (thời gian, chất lượng, tỷ lệ hoàn thành đúng thời hạn ...); đánh giá những mặt được và những tồn tại, hạn chế.

2. Tổ chức bộ máy quản lý dự án của Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án; quy trình xử lý, giải quyết công việc của Chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án.

3. Cơ chế phối hợp giữa Chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án (bao gồm cả quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản); giữa Ban Quản lý dự án với các nhà thầu xây dựng, các đơn vị có liên quan.

4. Những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quản lý thực hiện dự án; đề xuất, kiến nghị các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án.

Đề nghị Chủ đầu tư độc lập đánh giá và gửi báo cáo về Bộ trước ngày 23/9/2017. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) đđược hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Phạm Quang Phụng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3930/LĐTBXH-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 15/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3930/LĐTBXH-KHTC

351

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361673