• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3931/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn trình tự, thủ tục quyết toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 3931/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3931/BXD-KTXD
V/v Hướng dẫn trình tự, thủ tục quyết toán hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 119/BĐVQ-KTKH ngày 23/6/2020 của Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch (VQPP) về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục quyết toán các hợp đồng xây dựng thuộc dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

2. Theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng khi một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng xây dựng mà không phải do lỗi của bên kia gây ra, thì bên chấm dứt hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.

3. Theo nội dung văn bản số 119/BĐVQ-KTKH, các bên đã thống nhất về nguyên tắc và cách thức xác định giá trị đầu tư, khối lượng công việc nhà thầu đã thực hiện đến thời điểm bàn giao dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch căn cứ nội dung hợp đồng, nguyên tắc và cách thức xác định các khoản chi phí đã đầu tư đã được các bên thống nhất để quyết định giá trị quyết toán hợp đồng cho phù hợp.

Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Phạm Hồng Hà (để b/c);
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Phòng KSTTHC;
- Lưu: VT, Cục KTXD, T(3).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Anh Tuấn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3931/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 12/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3931/BXD-KTXD

114

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452479