• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 3936/BNN-VP năm 2020 về nhập khẩu lợn sống từ các nước vào Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 3936/BNN-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3936/BNN-VP
V/v nhập khẩu lợn sống từ các nước vào Việt Nam

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thú y

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vn đang din biến phức tạp trên thế giới, nhm thực hiện chđạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ổn định giá thịt lợn tại Thông báo số 178/TB-KL ngày 12/5/2020 kết luận cuộc họp Ban chđạo điều hành giá quý I năm 2020; tiếp theo Công văn số 3359/BNN-VP ngày 27/5/2020 ca Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; xét Công văn s 930/TY-HTQT ngày 11/6/2020 của Cục Thú y vviệc nhập khẩu lợn sng tcác nước vào Việt Nam để giết mổ làm thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề xuất của Cục Thú y về việc nhập khẩu lợn sng từ Thái Lan vào Việt Nam để nuôi/giết mổ làm thực phẩm kể từ ngày 12/6/2020.

2. Giao Cục Thú y ban hành văn bn hướng dn kthuật cụ thviệc kim dịch nhập khẩu lợn sng vào Việt Nam để nuôi/giết mổ làm thực phẩm theo các quy định hiện hành, bảo đảm an toàn dịch bệnh cho đàn lợn.

3. Cục trưởng Cục Thú y chịu trách nhiệm tăng cường lực lượng, phối hợp cht chvới các lực lượng liên ngành tại ca khẩu và chính quyền địa phương, kim soát chặt chhoạt động nhập khẩu lợn sng vào Việt Nam; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưng về việc đảm bảo an toàn dịch bệnh trong việc nhập khẩu lợn sống vào Việt Nam.

Sau khi đạt được các mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 178/TB-KL và dịch COVID-19 được kiểm soát, hoạt động kiểm dịch nhập khẩu lợn sống từ các nước vào Việt Nam sẽ được thực hiện theo đúng quy định và trình tự hiện hành. Trước khi dừng áp dụng biện pháp nhập khẩu này 01 (một) tháng,  Cục Thú y có trách nhiệm thông báo cho các đơn vị liên quan biết để chủ động thực hiện.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Cục Thú y ch trì, phi hp với các đơn vị liên quan khn trương tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3936/BNN-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghệp và phát triển nông thôn   Người ký: Phùng Đức Tiến
Ngày ban hành: 11/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3936/BNN-VP

600

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444748