• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 3945/BTP-KHTC hướng dẫn, đôn đốc xây dựng báo cáo thống kê năm 2016 theo Thông tư 04/2016/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Công văn 3945/BTP-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3945/BTP-KHTC
V/v hướng dẫn, đôn đốc xây dựng báo cáo thống kê năm 2016 theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Đ triển khai quy định về pháp luật thống kê thuộc trách nhiệm của Ngành Tư pháp và đảm bảo kịp thời tổng hợp số liệu thống kê phục vụ hoạt động tổng kết công tác Tư pháp năm 2016, Bộ Tư pháp đề nghị Quý cơ quan khẩn trương tổ chức xây dựng báo cáo thống kê định kỳ hàng năm theo chế độ báo cáo thống kê quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp (sau đây gọi là Thông tư số 04/2016/TT-BTP), cụ thể như sau:

1. Về số lượng biểu mẫu báo cáo thống kê

S lượng các biểu mẫu thống kê kỳ báo cáo năm (để phục vụ tổng kết công tác tư pháp) thuộc trách nhiệm báo cáo của các cơ quan theo quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BTP là:

- Tất cả các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Thực hiện 07 biểu.

Riêng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) thực hiện 08 biểu (ngoài 07 biểu áp dụng chung cho các bộ ngành, Bộ GTVT cần thực hiện báo cáo theo biểu số 23c/BTP/ĐKQGGDBĐ về kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm đối với tàu bay, tàu bin).

- Cơ quan thuộc Chính phủ: 03 biểu.

(Chi tiết đã quy định tại mục II Phụ lục I Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê ngành Tư pháp ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP).

2. Hướng dẫn về cách ghi biểu báo cáo

Để đảm bảo đủ các thông tin số liệu cần thiết về kết quả xây dựng, ban hành, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong cả năm 2016 theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 (có hiệu lực đến 31/6/2016) và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (có hiệu lực từ 01/7/2016) nhằm phục vụ hoạt động Tổng kết công tác Tư pháp 2016, Bộ Tư pháp hướng dẫn như sau:

Đối với biu số 01d/BTP/VĐC/XDPL “Số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ, ngành chủ trì soạn thảo, đã được ban hành; Số dự thảo VBQPPL do tchức pháp chế Bộ, ngành thẩm định”, đề nghị Bộ, ngành báo cáo rõ số liệu thống kê về số lượng Thông tư do Bộ, ngành mình chủ trì soạn thảo liên tịch với các Bộ, cơ quan ngang Bộ khác (Thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ) đã được thẩm định và ban hành trong thời gian từ 01/01/2016 đến 30/6/2016. Số liệu này được ghi vào Phần Ghi chú ở vị trí phía dưới, bên ngoài khung biểu báo cáo số 01d/BTP/VĐC/XĐPL ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BTP .

3. Về thời hạn thống kê (thời điểm chốt số liệu thống kê đ báo cáo)

Thời hạn chốt số liệu thống kê theo báo cáo định kỳ hàng năm (phục vụ tổng kết) là: Số liệu thực tế được lấy từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 11 hàng năm (11 tháng) số liệu ước tính được lấy từ ngày 01 tháng 12 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm (01 tháng).

4. Về thời hạn nhận báo cáo thống kê

Thời hạn Bộ Tư pháp nhận báo cáo thống kê định kỳ hàng năm từ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là ngày 08/12.

Hiện nay toàn văn Thông tư số 04/2016/TT-BTP và các Phụ lục, hệ thống biu mẫu báo cáo thống kê ban hành kèm theo Thông tư đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (trang Thông tin thống kê Ngành).

Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chỉ đạo, tổ chức việc xây dựng báo cáo thống kê định kỳ năm 2016, gửi báo cáo về Bộ Tư pháp đúng thời hạn, thể thức và nội dung theo quy định tại Thông tư 04/2016/TT-BTP và theo hướng dẫn chi tiết tại Công văn này để Bộ Tư pháp kịp thi tổng hợp, phân tích số liệu thống kê phục vụ hoạt động Tổng kết công tác tư pháp năm 2016.

Báo cáo được gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử dạng ảnh (định dạng pdf) của báo cáo giấy hoặc văn bản điện tử dưới dạng tệp tin điện tử được xác thực bằng chữ ký số (file điện tử gửi tới địa chỉ: phongthongke223@gmail.com), chi tiết liên hệ Phòng Thống kê, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp; điện thoại: 04.62739546, 04.62739554.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ (để biết);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3945/BTP-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 04/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thống kê   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3945/BTP-KHTC

383

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329677