• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật viên chức

Văn bản pháp luật về Chính sách đối với cán bộ công chức viên chức

 

Công văn 3947/BNV-TL năm 2015 về thực hiện chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

Tải về Công văn 3947/BNV-TL
Bản Tiếng Việt

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3947/BNV-TL
V/v thực hiện chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 2334/UBND-NC ngày 05 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về thực hiện chế độ trong thời gian nghỉ làm việc để hưởng bảo hiểm xã hội và thời gian trợ cấp lần đầu đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; sau khi trao đổi với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Về thời gian tính hưởng chế độ phụ cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ, công chức, viên chức nghỉ ốm đau, thai sản trong và ngoài thời gian quy định của Luật bảo hiểm xã hội:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 186 Bộ luật lao động năm 2012 và quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi ốm đau, thai sản được nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả. Mức trợ cấp ốm đau, thai sản được tính trên cơ sở tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, gồm: Tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, nếu có (không bao gồm phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút). Pháp luật về bảo hiểm xã hội không quy định việc chi trả phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút cho người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản cũng như trong thời gian nghỉ việc vượt quá thời gian được hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định.

Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã thực hiện chi trả các chế độ phụ cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi cho cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian nghỉ ốm đau, thai sản không đúng quy định thì đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai trao đổi với Bộ Tài chính việc thu hồi theo quy định của pháp luật.

2. Về chế độ tr cấp lần đầu:

Trợ cấp lần đầu được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và chi trả ngay khi cán bộ, công chức, viên chức đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- B
Y tế;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

Điều 186. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
...

2. Trong thời gian người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3947/BNV-TL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ   Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Ngày ban hành: 27/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bảo hiểm, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3947/BNV-TL

90

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443617