• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


Công văn 3968/CT-TTHT năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 3968/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3968/CT-TTHT
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH công nghệ YBOX Việt Nam
ĐC: số 42, ngõ 290, phố Kim mã, P.Kim mã, Q.Ba Đình, TP Hà Nội.
Mã số thuế: 0107164089

Trả lời công văn số 02/YB-CV/2017 ngày 05/01/2017 của Công ty TNHH công nghệ YBOX Việt Nam (gọi tắt là Công ty) hỏi về thuế suất thuế GTGT áp dụng cho các loại hình “Dịch vụ triển khai truyền thông và thương mại điện tử cho người dùng của phiên bản phần mềm mạng xã hội YBOX...”, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Mc 3 Chương IV Luật s 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013 của Quốc hội ban hành Luật Khoa học và Công nghệ quy định Hợp đồng khoa học và công nghệ.

- Căn cứ Khoản 15 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định thuế suất 5%;

“15. Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dch v về thông tin, tư vấn, đào tạo, bi dưỡng, phổ biến, ứng dng thành tựu khoa học và công ngh trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet”.

- Căn cứ giấy chứng nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệ số 41/DNKHCN ngày 24/11/2017 do Sở Khoa học và công nghệ Thành phố Hà Nội cấp cho Công ty.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp đơn vị có loại hình “Dịch vụ triển khai truyền thông và thương mại điện tử cho người dùng của phiên bản phần mềm mạng xã hội YBOX...” là dịch vụ về thông tin, tư vấn đào tạo, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo giấy chứng nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệ số 41/DNKHCN ngày 24/11/2017 do Sở Khoa học và công nghệ Thành phố Hà Nội cấp thì thuộc đối tượng kê khai và nộp thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 5% theo quy định tại Khon 15 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục thuế quận Ba Đình;
- P. Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3968/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 24/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3968/CT-TTHT

85

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376250