• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


Văn bản pháp luật về Quản lý và tổ chức lễ hội

 

Công văn 3982/BVHTTDL-VHCS năm 2017 về tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, lễ hội chọi trâu, hội chọi trâu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Công văn 3982/BVHTTDL-VHCS
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ
DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3982/BVHTTDL-VHCS
V/v tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, lễ hội chọi trâu, hội chọi trâu.

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội đầu năm 2017, trong cả nước đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần giữ n, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục truyền thống, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý và tổ chức lễ hội còn bộc lộ nhng hạn chế cần khắc phục: Biểu hiện thương mại hóa trong lễ hội; lợi dụng lễ hội để trục lợi, bán vé vào lễ hội, vi phạm quy định của Nhà nước. Một số lễ hội còn xảy ra hiện tượng phản cảm, tranh cướp lộc, chen lấn, xô đẩy, tranh giành đeo bám du khách. Công tác an ninh, an toàn ở một số lễ hội chưa được đảm bảo, ảnh hưởng đến tính mạng của người tham gia lễ hội. Một số địa phương tổ chức lễ hội chọi trâu, hội chọi trâu không phép, núp bóng dưới hình thức “trò chơi chọi trâu”, “hội thi trâu” gây bức xúc trong dư luận xã hội. Công tác vệ sinh môi trường một số nơi chưa làm tốt, việc thu gom rác chưa kịp thời, tình trạng xả rác không đúng nơi quy định vẫn còn diễn ra trong lễ hội. Ý thức thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội chưa cao, còn đốt nhiều đồ mã, gây tốn kém lãng phí, gây nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng đến môi trường.

Đ nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về công tác quản lý, tổ chức lễ hội và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành địa phương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Thông tư số 15/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

2. Quản lý chặt chẽ hoạt động cấp phép tổ chức lễ hội trên địa bàn, không cấp phép tổ chức lễ hội có nội dung kích động bạo lực, trái với truyền thống yêu hòa bình và nhân ái của dân tộc; không cấp phép tổ chức lễ hội chọi trâu, hội chọi trâu không phải là lễ hội truyền thống, vì mục đích thương mại.

3. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý và tổ chức lễ hội; tuyên truyền giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống tt đẹp của lễ hội, vận động nhân dân thay đổi những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển.

4. Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng cho người tham gia lễ hội và du khách; thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông...

5. Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm trong quản lý và tổ chức lễ hội; không để xảy ra các hành vi phản cảm, kích động bạo lực, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện và gửi báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 25 tháng 11 năm 2017 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Các Cục, Vụ chức năng thuộc
Bộ;
- S VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh/thành;
- Lưu: VT VHCS (5), NTT.200.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3982/BVHTTDL-VHCS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 20/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3982/BVHTTDL-VHCS

234

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364935