• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Công văn 40/BYT-BMTE năm 2021 về tiếp tục triển khai Chương trình Sữa học đường do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 40/BYT-BMTE
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/BYT-BMTE
V/v Tiếp tục triển khai Chương trình Sữa học đường

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các tỉnh/ thành phố

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chỉ đạo (tại công văn số 5/VPCP-KGVX ngày 04 tháng 01 năm 2021): “Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng đề án tổng thể về sức khỏe học đường cho giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó có chương trình bữa ăn học đường thay thế chương trình sữa học đường do Bộ Y tế thực hiện trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2021. Bộ Y tế tiếp tục triển khai chương trình sữa học đường cho đến khi đề án tổng thể nêu trên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”.

Bộ Y tế xin thông báo đến Ủy ban Nhân dân các tỉnh/ thành phố và các cơ quan liên quan để biết và tiếp tục triển khai Chương trình Sữa học đường theo Quyết định 1340/QĐ-TTg , ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản đã hướng dẫn đến khi đề án tổng thể sức khỏe học đường được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trân trọng cm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để P/hợp chỉ đạo);
- Các Bộ GD&ĐT, Tài chính,
LĐTB&XH, NN&PT Nông thôn,
Công thương, KH&ĐT (để phối hợp);
- Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo 63 tỉnh/TP;
- Lưu: VT, BMTE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 40/BYT-BMTE   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 05/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 40/BYT-BMTE
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
461614