• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4005/SGTVT-QLVT năm 2021 về hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh tại Vùng 1 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo Chỉ thị 20/CT-UBND

Tải về Công văn 4005/SGTVT-QLVT
Bản Tiếng Việt

UBND THÀNH PH HÀ NỘI
SỞ GIAO THÔNG VN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4005/SGTVT-QLVT
V/v hoạt động vận chuyển giao nhn, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bng xe mô tô, xe 2 bánh tại Vùng 1 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành ph theo Ch thị s 20/CT-UBND ngày 03/9/2021.

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các S: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát trin Nông thôn;
- Công an Thành phố.

Thực hiện Văn bản số 2901/UBND-ĐT ngày 04/9/2021 ca UBND Thành phố về việc hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe tô, xe 2 bánh và phương án số 204/PA-UBND ngày 03/9/2021 về Phân Vùng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Sở Giao thông vận tải đề nghị các S: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, như sau:

1. Triển khai đến các đơn vị nằm trong chuỗi cung ứng hàng hóa, bưu gửi ca các S ngành về thời gian được phép hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu gửi bng xe mô tô, xe 2 bánh từ 09h00 đến 20h00 hàng ngày tại Vùng 1 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành ph theo Chỉ thị s 20/CT-UBND ngày 03/9/2021.

2. Yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm đm bo thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 đối với nhân viên giao hàng khi tham gia vào hoạt động vận chuyn, giao nhận hàng hóa, bưu gửi phải có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực theo quy định của Bộ Y tế.

3. Gửi danh sách nhân viên giao hàng, vận chuyn nằm trong chui cung ứng hàng hóa, bưu gửi của các Sở ngành sang Công an Thành ph đ cp Giấy đi đường và mã nhận diện.

Sở Giao thông vận tải đề nghị các Sở Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát trin Nông thôn quán triệt đến các đơn vị thực hiện nghiêm theo ch đạo của Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thành ủy Hà Nội;
-
UBND Thành ph;
- Sở Ch
huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19
thành phố Hà Nội;
- Đ/c Nguyễn Mạnh Quyền-PCT UBND TP;
- Đ/c Giám
đốc Sở; (để báo cáo)
-
S Y tế;
- Lưu: VP, QLVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đào Việt Long

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4005/SGTVT-QLVT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Đào Việt Long
Ngày ban hành: 06/09/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4005/SGTVT-QLVT

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
487093