• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Chi phí xây dựng công trình

Văn bản pháp luật về Đơn giá xây dựng công trình

 

Công văn 4014/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 4014/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4014/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần bảo trì đường bộ I - Lai Châu.

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 265/CV-CT1 ngày 10/7/2020 của Công ty Cổ phần bảo trì đường bộ I - Lai Châu đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức dự toán công tác Làm và thả rọ đá. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức công tác Làm và thả rọ đá (mã hiệu AL.15100) được quy định trong Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng. Theo đó, mức hao phí đá hộc để xếp vào rọ trong định mức các công tác Làm và thả rọ đá (trên cạn, dưới nước) đối với loại rọ (2x1x1)m là 1,6m3/rọ; loại rọ (2x1x0,5)m là 0,8m3/rọ; loại rọ (1x1x1)m là 0,8m3/rọ, Định mức hao phí đá hộc của công tác Làm và thả rọ đá được xác định căn cứ theo Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam TCVN 10335: 2014 về Rọ đá, thảm đá và các sản phẩm mắt lưới lục giác xoắn phục vụ xây dựng công trình giao thông đường thủy - Yêu cầu kỹ thuật; trong đó hao phí vật liệu đá hộc được xác định dựa trên đặc điểm độ rỗng của đá hộc được xếp trong rọ; đáp ứng độ chặt không nhỏ hơn 60% như tiêu chuẩn quy định và đã tính toán lớp đá nhô cao hơn miệng rọ để dự phòng lún tự nhiên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần bảo trì đường bộ I - Lai Châu nghiên cứu và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- TTr Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, KTXD(T).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
Đàm Đức Biên

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4014/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Đàm Đức Biên
Ngày ban hành: 18/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4014/BXD-KTXD

85

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452595