• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Chi phí xây dựng công trình

 

Công văn 4016/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 4016/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4016/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu.

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 786/SXD-KT&VLXD ngày 9/7/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Định mức công tác Làm và thả rọ đá (mã hiệu AL.15100) được quy định trong Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng. Theo đó, mức hao phí đá hộc để xếp vào rọ trong định mức các công tác Làm và thả rọ đá (trên cạn, dưới nước) đối với loại rọ (2x1x1)m là 1,6m3/rọ; loại rọ (2x1x0,5)m là 0,8 m3/rọ; loại rọ (1x1x1)m là 0,8 m3/rọ. Định mức hao phí đá hộc của công tác Làm và thả rọ đá được xác định căn cứ theo Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam TCVN 10335: 2014 về Rọ đá, thảm đá và các sản phẩm mắt lưới lục giác xoắn phục vụ xây dựng công trình giao thông đường thủy - Yêu cầu kỹ thuật; trong đó hao phí vật liệu đá hộc được xác định dựa trên đặc điểm độ rỗng của đá hộc được xếp trong rọ; đáp ứng độ chặt không nhỏ hơn 60% như tiêu chuẩn quy định và đã tính toán lớp đá nhô cao hơn miệng rọ để dự phòng lún tự nhiên.

Trường hợp rọ thép được sản xuất tại nhà máy thì Chủ đầu tư tổ chức xây dựng định mức cho công tác thả rọ đá theo quy định.

2. Tại Phụ lục II, Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020, Bộ Xây dựng đã bổ sung định mức Làm mặt đường láng nhựa (mã hiệu AD.24230) ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

3. Đối với các công việc xây dựng chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được ban hành hoặc đã có nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình thì thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 15 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Điều 17 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu nghiên cứu và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, KTXD(T).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
Đàm Đức Biên

 

Điều 15. Quản lý định mức xây dựng
...

4. Đối với các công việc xây dựng chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được ban hành hoặc đã có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được ban hành nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình được thực hiện như sau:

a) Chủ đầu tư tổ chức xác định các định mức dự toán xây dựng công trình mới, định mức dự toán xây dựng công trình điều chỉnh làm cơ sở xác định đơn giá xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Tổ chức, cá nhân tư vấn lập dự toán, quản lý chi phí của dự án hoặc gói thầu có trách nhiệm xác định định mức dự toán xây dựng mới, định mức dự toán xây dựng điều chỉnh theo thiết kế, yêu cầu cụ thể của công việc, gói thầu, dự án, làm cơ sở xác định dự toán xây dựng, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng;

b) Đối với các định mức dự toán xây dựng mới hoặc định mức dự toán xây dựng điều chỉnh, khi áp dụng tính toán xác định đơn giá xây dựng thấp hơn đơn giá xây dựng áp dụng định mức đã ban hành thì người quyết định đầu tư quyết định phê duyệt áp dụng cho dự án, công trình để xác định dự toán xây dựng, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng và gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý. Đối với công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện phê duyệt;

c) Chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp danh mục các công tác điều chỉnh định mức, xây dựng định mức mới chưa có trong danh mục định mức ban hành, báo cáo cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp và tổ chức khảo sát xây dựng định mức dự toán xây dựng công trình trong quá trình thi công xây dựng theo phương pháp Bộ Xây dựng hướng dẫn. Kết quả xây dựng định mức được cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp tổng hợp và gửi về Bộ Xây dựng làm cơ sở phục vụ quản lý. Chi phí cho việc tổ chức xây dựng định mức được tính vào tổng mức đầu tư của dự án.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 17. Quản lý định mức xây dựng

Việc Quản lý hệ thống định mức xây dựng theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và quy định cụ thể như sau:

1. Định mức xây dựng mới là các định mức dự toán xây dựng chưa có trong hệ thống định mức xây dựng được ban hành hoặc các định mức xây dựng đã có tên công tác trong hệ thống định mức xây dựng được ban hành nhưng sử dụng công nghệ thi công khác.

2. Định mức xây dựng điều chỉnh là định mức được điều chỉnh thành phần hao phí, trị số định mức của định mức xây dựng đã được ban hành cho phù hợp với điều kiện thi công hoặc biện pháp thi công hoặc yêu cầu kỹ thuật của công trình cụ thể hoặc cả ba yếu tố này.

3. Khi sử dụng các định mức xây dựng nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này để xác định đơn giá xây dựng nhưng cao hơn đơn giá xây dựng áp dụng định mức đã ban hành, thì chủ đầu tư phải báo cáo Người quyết định đầu tư hoặc Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thống nhất với Bộ Xây dựng trước khi áp dụng.

*Khoản này bị bãi bỏ bởi Điểm d Khoản 7 Điều 1 Thông tư 02/2020/TT-BXD

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
...
7. Bãi bỏ một số nội dung tại một số điểm, khoản của ... Điều 17 như sau:
...
d) Bãi bỏ khoản 3 Điều 17.*

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4016/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Đàm Đức Biên
Ngày ban hành: 18/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4016/BXD-KTXD

68

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452554