• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4019/TCT-PC năm 2014 xử lý đối với khoản chi phí hoa hồng cho nhà phân phối trong mạng lưới bán hàng đa cấp do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4019/TCT-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4019/TCT-PC
V/v xử lý đối với khoản chi phí hoa hồng cho nhà phân phối trong mạng lưới bán hàng đa cấp

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Bảo Lan Thiên Sư

Trả lời công văn số 10/CV-BLTS ngày 03/7/2014 của Công ty TNHH Thương mại Bảo Lan Thiên Sư về việc xin được áp dụng tính thuế TNDN năm 2008 theo công văn số 4567/TCT-PC ngày 24/12/2013 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4567/TCT-PC ngày 24/12/2013 về việc xử lý đối với khoản chi phí hoa hồng cho nhà phân phối trong mạng lưới bán hàng đa cấp, trong đó đã hướng dẫn rõ:

"...- Căn cứ quy định tại điểm 2.21, Mục III, Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC (không có quy định hoa hồng đại lý bán đúng giá được hạch toán toàn bộ vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế, không bị khống chế theo tỷ lệ (%) theo quy định).

...

Căn cứ các quy định trên:

1. Đối với kỳ tính thuế năm 2007, 2008: Khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng trả cho nhà phân phối năm 2007, 2008 thuộc "các loại chi phí khác" và bị khống chế theo tỷ lệ (%) khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại điểm 2.21, Mục III, Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC...".

Như vậy, đối với khoản chi phí hoa hồng trả cho các nhà phân phối năm 2008 (kể cả trường hợp khoản chi phí này được xác định là chi phí hoa hồng trả cho các đại lý bán hàng đúng giá) của Công ty thì thuộc "các loại chi phí khác" và bị khống chế theo tỷ lệ (%) khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại điểm 2.21, Mục III, Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC. Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định của Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn số 4567/TCT-PC ngày 24/12/2013 của Tổng cục Thuế nêu trên.

Đề nghị của Công ty về việc Tổng cục Thuế xem xét cho doanh nghiệp được áp dụng công văn số 4567/TCT-PC ngày 24/12/2013 của Tổng cục Thuế khi tính thuế TNDN về khoản chi hoa hồng cho nhà phân phối bán hàng đa cấp của doanh nghiệp năm 2008 được tính toàn bộ chi phí hoa hồng cho nhà phân phối được xác định là hoa hồng đại lý bán đúng giá vào chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế TNDN năm 2008 là vượt quá thẩm quyền của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Thương mại Bảo Lan Thiên Sư được biết và thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Phạm Thanh Tùng

 

 

 

Phần B: CĂN CỨ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp là thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.
...
III. CÁC KHOẢN CHI PHÍ KHÔNG TÍNH VÀO CHI PHÍ HỢP LÝ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ
...
2. Những khoản chi phí sau đây không tính vào chi phí hợp lý:
...
2.21. Chi phí quảng cáo, khuyến mại, chi phí giao dịch, đối ngoại (không bao gồm: Chi phí nghiên cứu thị trường: thăm dò, khảo sát, phỏng vấn, thu thập, phân tích và đánh giá thông tin; chi phí phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường; chi phí thuê tư vấn thực hiện công việc nghiên cứu, phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường; Chi phí trưng bày, giới thiệu sản phẩm và tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại: chi phí mở phòng hoặc gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí thuê không gian để trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vật liệu, công cụ hỗ trợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vận chuyển sản phẩm trưng bày, giới thiệu); Chi tiếp tân, khánh tiết, chi hoa hồng môi giới, chi phí hội nghị; Chi phí hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chi phí chiết khấu thanh toán (kể cả chi bằng tiền cho đại lý và người mua hàng hoá, dịch vụ với khối lượng lớn); Chi báo biếu, báo tặng của các cơ quan báo chí và các loại chi phí khác phần vượt quá 10% tổng số các khoản chi phí hợp lý. Đối với hoạt động kinh doanh thương mại chi phí hợp lý để xác định mức khống chế không bao gồm giá vốn của hàng hoá bán ra.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Phần B: CĂN CỨ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp là thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.
...
III. CÁC KHOẢN CHI PHÍ KHÔNG TÍNH VÀO CHI PHÍ HỢP LÝ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ
...
2. Những khoản chi phí sau đây không tính vào chi phí hợp lý:
...
2.21. Chi phí quảng cáo, khuyến mại, chi phí giao dịch, đối ngoại (không bao gồm: Chi phí nghiên cứu thị trường: thăm dò, khảo sát, phỏng vấn, thu thập, phân tích và đánh giá thông tin; chi phí phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường; chi phí thuê tư vấn thực hiện công việc nghiên cứu, phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường; Chi phí trưng bày, giới thiệu sản phẩm và tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại: chi phí mở phòng hoặc gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí thuê không gian để trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vật liệu, công cụ hỗ trợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vận chuyển sản phẩm trưng bày, giới thiệu); Chi tiếp tân, khánh tiết, chi hoa hồng môi giới, chi phí hội nghị; Chi phí hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chi phí chiết khấu thanh toán (kể cả chi bằng tiền cho đại lý và người mua hàng hoá, dịch vụ với khối lượng lớn); Chi báo biếu, báo tặng của các cơ quan báo chí và các loại chi phí khác phần vượt quá 10% tổng số các khoản chi phí hợp lý. Đối với hoạt động kinh doanh thương mại chi phí hợp lý để xác định mức khống chế không bao gồm giá vốn của hàng hoá bán ra.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Phần B: CĂN CỨ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp là thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.
...
III. CÁC KHOẢN CHI PHÍ KHÔNG TÍNH VÀO CHI PHÍ HỢP LÝ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ
...
2. Những khoản chi phí sau đây không tính vào chi phí hợp lý:
...
2.21. Chi phí quảng cáo, khuyến mại, chi phí giao dịch, đối ngoại (không bao gồm: Chi phí nghiên cứu thị trường: thăm dò, khảo sát, phỏng vấn, thu thập, phân tích và đánh giá thông tin; chi phí phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường; chi phí thuê tư vấn thực hiện công việc nghiên cứu, phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường; Chi phí trưng bày, giới thiệu sản phẩm và tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại: chi phí mở phòng hoặc gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí thuê không gian để trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vật liệu, công cụ hỗ trợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vận chuyển sản phẩm trưng bày, giới thiệu); Chi tiếp tân, khánh tiết, chi hoa hồng môi giới, chi phí hội nghị; Chi phí hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chi phí chiết khấu thanh toán (kể cả chi bằng tiền cho đại lý và người mua hàng hoá, dịch vụ với khối lượng lớn); Chi báo biếu, báo tặng của các cơ quan báo chí và các loại chi phí khác phần vượt quá 10% tổng số các khoản chi phí hợp lý. Đối với hoạt động kinh doanh thương mại chi phí hợp lý để xác định mức khống chế không bao gồm giá vốn của hàng hoá bán ra.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4019/TCT-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Phạm Thanh Tùng
Ngày ban hành: 17/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4019/TCT-PC

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250830