• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Văn bản pháp luật về Sử dụng vốn nhà nước

 

Công văn 4021/VPCP-KGVX năm 2016 về ban hành Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4021/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4021/VPCP-KGVX
V/v Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 4359/BTTTT-THH ngày 31 tháng 12 năm 2015 và văn bn s 1153/BTTTT-THH ngày 14 tháng 4 năm 2016 về việc ban hành Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vn nhà nước (sau đây gọi tt là Nghị định), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Văn phòng Chính phủ phi hp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam, Hiệp hội Phn mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các cơ quan liên quan rà soát kỹ dự tho Nghị định, bảo đảm tháo gỡ tối đa các vấn đề vướng mắc trong quy trình đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ, sản phẩm công nghệ thông tin theo tinh thn của Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử trước khi trình Thủ tưng Chính phủ ký ban hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: TC, KHĐT, TP;
- Hội Tin học Việt Nam;
- Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam
;
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, các Vụ: KTTH, KTN, PL, TH, KHTC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3b).HMT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

L
ê Mạnh Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4021/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 27/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết

Công văn đồng ý cho ban hành Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước

Văn phòng chính phủ vừa có Công văn 4021/VPCP-KGVX hướng dẫn đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước.

Theo nội dung Công văn số 4021 thì Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho Bộ Thông tin truyền thông phối hợp với các cơ quan như Hội Tin học Việt Nam, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam…rà soát dự thảo Nghị định, bảo đảm tháo gỡ tối đa các vấn đề vướng mắc trong quy trình đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ, sản phẩm công nghệ thông tin.

Công văn 4021/ VPCP-KGVX được ban hành ngày 27/5/2016.

Từ khóa: Công văn 4021/VPCP-KGVX

417

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
312946