• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 403/TCT-QLN năm 2018 về đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 403/TCT-QLN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 403/TCT-QLN
V/v đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Vận tải vin dương Vinashin

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 40/HHVN-TCKT ngày 08/01/2018 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, công văn số 227/VTVD-KTTC ngày 11/12/2017 của Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương vinashin (Công ty Vinashinlines), công văn số 2902/2017/CV-TKT ngày 08/12/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về việc cưỡng chế nợ thuế của Công ty Vinashinlines. Về việc này, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 48 Luật phá sản năm 2014 quy định:

“Điều 48. Hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã bị cấm sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản

1. Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, cấm doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các hoạt động sau:

b) Thanh toán khoản nợ không có bảo đảm, trừ khoản nợ không có bảo đảm phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản và trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại điểm c khoản 1 Điều 49 của Luật này

- Tại Điều 52 Luật phá sản năm 2014 quy định:

1. Ktừ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản, các khoản nợ được tiếp tục tính lãi theo thỏa thuận nhưng được tạm dừng việc trả lãi. ……

2. Đối với khoản nợ mới phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản đến thời điểm tuyên bdoanh nghiệp, hợp tác xã phá sản thì tiền lãi của khoản nợ đó được xác định theo thỏa thuận nhưng không trái với quy định của pháp luật”

- Đối với việc đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế của Công ty Vinashinlines, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4811/TCT-QLN ngày 18/10/2017 tr lời Cục Thuế thành phố Hà Nội. Nội dung công văn nêu rõ: đối với khoản nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp của Công ty từ khi có quyết định mthủ tục phá sản (ngày 10/12/2015) trở về trước thực hiện theo quy định của Luật phá sản năm 2014; đối với khoản nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp phát sinh sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản thì Cục Thuế thành phố Hà Nội thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế theo quy định.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Công ty Vinashinlines liên hệ với Cục Thuế thành phố Hà Nội để được xác định chính xác số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản mà Công ty Vinashinlines còn nợ.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH MTV vận tải viễn dương Vinashin biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đ
Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng cục tr
ưởng (để b/c);
- Tòa án nhân dân TP Hà Nội;
- Cục TCDN, Vụ PC, Vụ CST - BTC;
- Vụ PC, Vụ CS - TCT;
- TCTy Hàng h
i Việt Nam;
- Cục Thuế TP Hà Nội (để
t/h)
- Website TCT;
- Lưu: VT, QLN (2b
). 15

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

 

 

Điều 52. Xác định tiền lãi đối với khoản nợ

1. Kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản, các khoản nợ được tiếp tục tính lãi theo thỏa thuận nhưng được tạm dừng việc trả lãi.

Trường hợp Thẩm phán ra quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản theo quy định tại Điều 86 của Luật này, đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 95 của Luật này thì việc tạm dừng trả lãi chấm dứt, các bên tiếp tục thực hiện việc trả lãi theo thỏa thuận.

2. Đối với khoản nợ mới phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản đến thời điểm tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản thì tiền lãi của khoản nợ đó được xác định theo thỏa thuận nhưng không trái với quy định của pháp luật.

3. Kể từ ngày ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản thì khoản nợ không được tiếp tục tính lãi.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 48. Hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã bị cấm sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản

1. Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, cấm doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các hoạt động sau:

a) Cất giấu, tẩu tán, tặng cho tài sản;

b) Thanh toán khoản nợ không có bảo đảm, trừ khoản nợ không có bảo đảm phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản và trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại điểm c khoản 1 Điều 49 của Luật này;

c) Từ bỏ quyền đòi nợ;

d) Chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Giao dịch quy định tại khoản 1 Điều này là vô hiệu và xử lý theo quy định tại Điều 60 của Luật này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 403/TCT-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành: 29/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 403/TCT-QLN

194

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374785