• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia


Văn bản pháp luật về Danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ

Công văn 4038/VPCP-NN năm 2019 về dự thảo Chương trình quốc gia về bảo tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4038/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4038/VPCP-NN
V/v dự thảo Chương trình quốc gia về bảo tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 07/TTr-BTNMT ngày 18 tháng 02 năm 2019 về Phê duyệt Chương trình quốc gia về bảo tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, ý kiến của các Bộ: Tài chính (Công văn số 3713/BTC-HCSN ngày 20 tháng 3 năm 2019), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 2015/BNN-TCLN ngày 22 tháng 3 năm 2019), Khoa học và Công nghệ (Công văn số 777/BKHCN-XNT ngày 22 tháng 3 năm 2019), Tư pháp (Công văn số 998/BTP-PLDSKT ngày 26 tháng 3 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 2664/BKHĐT-KTNN ngày 25 tháng 4 năm 2019), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường:

1. Nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của các Bộ nêu tại các văn bản trên. Lưu ý tên dự thảo Quyết định đảm bảo phù hợp với quy định của Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và pháp luật liên quan; không để trùng lặp, chồng chéo với các chương trình, kế hoạch bảo tồn, bảo vệ các loài rùa đang thực hiện; hoàn thiện dự thảo Quyết đnh theo đúng quy định.

2. Căn cứ Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP , lập kế hoạch xây dựng chương trình bảo tồn loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã thuộc Danh mục, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: TC, NNPTNT, KH&CN, TP, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN
,
-
Các Vụ: KGVX, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT
- Lưu: VT, NN (02), VLA

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4038/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 14/05/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4038/VPCP-NN

359

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
413971