• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4046/VPCP-KTN năm 2014 chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2008-2013 tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4046/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4046/VPCP-KTN
V/v Chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2008-2013 tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản s 1675/BNN-VPĐP ngày 29 tháng 5 năm 2014 về việc chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2008-2013 tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, có ý kiến như sau:

- Đồng ý với dự thảo Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình triển khai và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2008-2013 tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.

- Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay mặt Chính phủ ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Quốc hội theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Thành viên BCĐTW CTXDNTM;
- VP Điều phối (Bộ NN&PTNT);
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Trợ TTg, các Vụ: V.III, TH, TKBT; TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4046/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 04/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4046/VPCP-KTN

184

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
233632