• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Tập đoàn dầu khí Việt Nam

 

Công văn 4049/VPCP-KTN năm 2016 về Kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016-2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4049/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4049/VPCP-KTN
V/v kế hoạch 05 năm giai đon 2016-2020 của PVN

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Về đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số 668/BCT-TCNL ngày 13 tháng 11 năm 2015), ý kiến thm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 1567/TTr-BKHĐT ngày 09 tháng 3 năm 2016) về Kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016-2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến thm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1567/TTr-BKHĐT ngày 09 tháng 3 năm 2016 và ý kiến Bộ Tài chính về phân phối lợi nhuận, tỷ lệ lãi dầu khí nước chủ nhà đầu tư trở lại cho PVN, sử dụng tiền thu được từ cổ phần hóa, thoái vốn ở các công ty con của PVN tại Công văn s 4326/BTC-TCDN ngày 03 tháng 4 năm 2015 để hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch 5 năm 2016-2020 của PVN, đảm bảo chặt chẽ và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của ngành dầu khí, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: KHĐT, TC, QP, NG;
- Ngân hàng nhà nước VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, NC, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Ch. (
29 b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4049/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 27/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Kế hoạch 5 năm của PVN

Văn phòng chính phủ vừa có Công văn 4049/VPCP-KTN gửi Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phân phối lợi nhuận, tỷ lệ lãi dầu khí nước chủ nhà đầu tư trở lại cho PVN, sử dụng tiền thu được từ cổ phần hóa, thoái vốn ở các công ty con của PVN nhằm mục đích đảm bảo dự thảo quyết định phê duyệt kế hoạch 5 năm năm 2016 – 2020 của PVN.

Công văn 4049/VPCP-KTN được ban hành ngày 27/5/2016.

Từ khóa: Công văn 4049/VPCP-KTN

466

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
312952