• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Công văn 4058/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 4058/QLD-ĐK
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4058/QLD-ĐK
V/v đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuc trong nước đã được cấp số đăng ký

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 54/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược;

Căn cứ công văn số 0418/CV-GN đề ngày 21/02/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn về việc đính chính thông tin công bnguyên liệu dược chất làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bDanh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp s đăng ký (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đi với 08 nguyên liệu đã công b kèm theo công văn s17852/QLD-ĐK ngày 02/11/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
-
Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (Ng).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐSẢN XUT THUỐC THEO H SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHU KHÔNG YÊU CU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
ính kèm công văn số 4058/QLD-ĐK ngày 09/03/2018 của Cục Quản lý Dược)

Tên thuốc
(1
)

SĐK
(2)

Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy) (3)

Tên NSX (4)

c chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng mui...)
(5)

Tiêu chuẩn dược chất
(6)

Tên NSX nguyên liệu
(7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu
(8)

Nước sản xuất
(9)

Urictab 100

VD-27867-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Allopurinol

USP 37

Yixing city Xingyu pharmaceutical Co., Ltd

Fufeng Industrial park, Fanggiao town, Yixin, Wuxi, Jiangsu

China

Lipidtab 10

VD-27861-17

19/09/2022

Công ty c phần dược phm Gia Nguyễn

Atorvastatin calcium trihydrate

USP 35

Jiangxi Aifeimu technology Co., Ltd

Fine Chemical Zone of ZIBU, wannian city, 335500, Jiangxi province, China

China

Vidmedol 16

VD-27870-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyn

Methylprednisolone

USP 37

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd

No 1, Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China

China

Vidmedol 4

VD-27871-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Methylprednisolone

USP37

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd

No 1, Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China

China

Tinfozol

VD-27865-17

19/09/2022

Công ty C phần dược phẩm Gia Nguyễn

Betamethason dipropionate

USP 37

Zhejiang Xianju Xianle Pharmaceutical Co., Ltd

No.5 Chuancheng South Road, Xianju, Zhejiang, China

China

Tinfozol

VD-27865-17

19/09/2022

Công ty c phần dược phm Gia Nguyễn

Clotrimazole

USP 35

Changzhou Yabang Pharmaceutical Co., Ltd

Liangchang East Road 6# Jintan, Changzhou, Jiangsu, China

China

Tinfozol

VD-27865-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phm Gia Nguyễn

Gentamicin sulfate Sterile

BP 2013

Yantai Justaware Pharmaceutical Co.,Ltd.

NO.1. Yanfu Road. Zhifu District, Yantai, Shan dong province, P.R. China

China

Ursolcaps

VD-27868-17

19/09/2022

Công ty c phần dược phẩm Gia Nguyễn

Ursodeoxycholic Acid

USP 35

Sichuan Xieli Pharmaceutical Co.,Ltd

Pharmaceutical Industrial Park, Pengzhou, Sichuan, China

China

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4058/QLD-ĐK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 09/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4058/QLD-ĐK

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376692