• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 406/TCT-HTQT năm 2020 về hướng dẫn áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 406/TCT-HTQT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 406/TCT-HTQT
V/v: hướng dẫn áp dụng Hiệp định thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1408/CT-KK ngày 24/6/2019 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông và công văn số 08.2019/OVL ngày 13/8/2019 của Công ty TNHH Olam Việt Nam (Olam Việt Nam) đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định cơ sở thường trú

Căn cứ Khoản 1, Điều 5 (Cơ sở thường trú), Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore (Hiệp định);

Căn cứ Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

Căn cứ các quy định tại Hợp đồng thuê kho ngoại quan theo từng lần phát sinh Hợp đồng thuê kho ngoại quan lập ngày 01/05/2018, trong đó Bên Cho thuê là Công ty Cổ phần Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa; Bên Thuê là Công ty TNHH Olam Quốc tế (Olam Singapore).

Căn cứ các quy định và thực tế trình bày, tài liệu do Cục Thuế và Công ty Olam Việt Nam cung cấp, Olam Singapore đã thực hiện mua hàng và bán hàng cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài. Công ty dịch vụ kho ngoại quan đã thay mặt Olam Singapore tiến hành các hoạt động như: làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ, giao hàng theo chỉ định của doanh nghiệp nước ngoài, lưu kho hàng hoá tại Việt Nam trong thời gian chưa giao được hàng hoá, công ty dịch vụ kho ngoại quan và Olam Singapore cùng tiến hành kiểm kê tồn kho; Nhân sự được ủy quyền đã thay mặt Olam Singapore được quyền ra vào Kho ngoại quan, thực hiện giám sát nhân công, phương tiện thực hiện hợp đồng dịch vụ ký với bên Việt Nam, tiến hành kiểm kê tồn kho, giám sát kiểm đếm số lượng hàng hóa xuất Kho ngoại quan. Như vậy, Olam Singapore đã tiến hành hoạt động kinh doanh thông qua một cơ sở thường trú tại Việt Nam - kho ngoại quan.

Theo đó, Olam Singapore có nghĩa vụ nộp thuế TNDN tại Việt Nam theo Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập thu được từ việc thực hiện hợp đồng mua-bán hàng hoá tại Việt Nam trên phần lợi tức phân bổ chi CSTT ở Việt Nam theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 (Lợi nhuận kinh doanh) của Hiệp định thuế.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế và quy định tại Điều 5. Cơ sở thường trú và Điều 7. Lợi nhuận kinh doanh, Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore để xác định thu nhập chịu thuế của Công ty Olam Singapore thông qua cơ sở thường trú tại Việt Nam.

2. Về loại bỏ việc đánh thuế hai lần

Khoản 3a) Điều 24. Loại bỏ việc đánh thuế hai lần, Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore quy định:

“3.a. Trường hợp một đối tượng cư trú tại Xing-ga-po có thu nhập từ Việt Nam hay nhận được khoản thu nhập đó tại Xing-ga-po mà theo nhũng quy định tại Hiệp định này có thể phải chịu thuế tại Việt Nam, Xing-ga-po, căn cứ vào luật tại Xing-ga-po về việc cho phép khấu trừ vào thuế Xing-ga-po số thuế đã nộp tại bất kỳ nước ngoài Xing-ga-po, sẽ cho phép khấu trừ số thuế nộp tại Việt Nam, cho dù nộp trực tiếp hay bằng cách khấu trừ, vào số thuế phải nộp tại Xing-ga-po tính thuế thu nhập của đối tượng cư trú đó. Khi khoản thu nhập trên là tiền lãi Cổ phần do một công ty là đối tượng cư trú của Việt Nam trả cho một đối tượng trú của Xing-ga-po và đối tượng đó công ty trực tiếp hay gián tiếp sở hữu không thấp hơn 10 phần trăm vốn cổ phần của công ty thứ nhất, số thuế được khấu trừ sẽ tính đến phần thuế Việt Nam đã nộp của công ty trên phần lợi tức dùng để trả tiền lãi cổ phần.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty Olam Singapore là đối tượng cư trú của Singapore, có thu nhập từ Việt Nam mà theo những quy định tại Hiệp định này có thể phải chịu thuế tại Việt Nam, Singapore sẽ cho phép khấu trừ số thuế nộp tại Việt Nam, cho dù nộp trực tiếp hay bằng cách khấu trừ, vào số thuế phải nộp tại Singapore tính trên thu nhập của Olam Singapore.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế để biết và hướng dẫn Công ty TNHH Olam Việt Nam và Công ty Olam Singapore thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Công ty TNHH Olam Việt Nam;
- Vụ CS, DNL, PC;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Bình

 

Điều 11. Xác định nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh
...

Theo quy định tại Hiệp định, thu nhập từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài chỉ bị đánh thuế tại Việt Nam nếu doanh nghiệp đó có một cơ sở thường trú tại Việt Nam và thu nhập đó liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến cơ sở thường trú đó. Trong trường hợp này doanh nghiệp đó chỉ bị đánh thuế tại Việt Nam trên phần thu nhập phân bổ cho cơ sở thường trú đó.

1.2. Định nghĩa cơ sở thường trú

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 406/TCT-HTQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Thị Thanh Bình
Ngày ban hành: 04/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 406/TCT-HTQT

70

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444954