• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 4067/TCT-DNL năm 2017 về thuế giá trị gia tăng đối với giá trị hàng nhập khẩu giảm giá do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4067/TCT-DNL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4067/TCT-DNL
V/v: thuế GTGT hàng nhập khẩu giảm giá.

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng công ty Hạ tng mạng (VNPT-Net)

Trả lời công văn số 2689/VNPT Net-KTTC ngày 7 tháng 6 năm 2017 của Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT-Net) nêu vướng mắc về thuế GTGT đối với giá trị hàng nhập khẩu giảm giá. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Tại Khoản 2 Điều 12 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đu vào bao gồm:

“a) Có hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu;

b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hóa, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng;

…”

Tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 về xác định trị giá Hải quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

“2. Các khoản điều chỉnh trừ:

d.1.1) Khoản giảm giá thuộc một trong các loại giảm giá sau đây:

d.1.1.1) Giảm giá theo cấp độ thương mại của giao dịch mua bán hàng hóa;

d.1.1.2) Giảm giá theo số lượng hàng hóa mua bán;

d.1.1.3) Giảm giá theo hình thức và thời gian thanh toán.

d.1.2) Khoản giảm giá được lập thành văn bản trước khi xếp hàng lên phương tiện vận tải ở nước xuất khu hàng hóa;”

Tại Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa;

Căn cứ quy định các quy định nêu trên, trường hợp Tổng công ty Hạ tầng mạng nhập khẩu máy móc thiết bị được giảm giá theo hợp đồng:

- Nếu khoản giảm giá thuộc trường hợp được giảm giá theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì Tổng Công ty được điều chỉnh giảm giá tính thuế GTGT khâu nhập khẩu. Đối với số thuế GTGT Tổng công ty đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp (do được giảm giá) thì Tổng công ty đề nghị Cơ quan Hải quan giải quyết hoàn trả theo quy định tại Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

- Nếu khoản giảm giá không thuộc các trường hợp được điều chỉnh giảm giá tính thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC nêu trên, Tổng công ty đã thực hiện tính, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu trên giá trị máy móc thiết bị chưa giảm giá theo đúng quy định về xác định giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu hiện hành thì Tổng công ty căn cứ chứng từ thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu để thực hiện khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Tng công ty Hạ tầng mạng (VNPT-Net) được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Các Vụ: PC, CST (BTC);
- Các Vụ: CS, KK, PC (TCT);
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4067/TCT-DNL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 08/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4067/TCT-DNL

204

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361587