• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Công an nhân dân


 

Công văn 4071/BCA-V19 về tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Việt Nam năm 2013 trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

Tải về Công văn 4071/BCA-V19
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4071/BCA-V19
V/v: Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 trong Công an nhân dân

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các tổng cục, Bộ tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

 

Theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (có hiệu lực từ ngày 01/01/2013) thì ngày 09 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật). Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Năm 2013 là năm đầu tiên tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong Công an nhân dân và cũng là năm ghi nhận một sự kiện chính trị - pháp lý rất quan trọng của đất nước, đó là việc toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Do đó, việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013 trong Công an nhân dân cần thực sự trở thành sự tiếp nối đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nêu trên nhằm phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và các tầng lớp nhân dân trong thực hành Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Để triển khai Ngày Pháp luật trong Công an nhân dân được thống nhất, có hiệu quả thiết thực, Bộ hướng dẫn việc tổ chức, thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về Ngày Pháp luật trong Công an nhân dân theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và các tầng lớp nhân dân, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, làm giảm tỷ lệ vi phạm pháp luật.

II. YÊU CẦU

1. Quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu về Ngày Pháp luật quy định trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Việc triển khai Ngày Pháp luật trong Công an nhân dân phải được thực hiện đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thực thi pháp luật trong Công an nhân dân.

III. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Về chủ đề Ngày Pháp luật

“Lực lượng Công an nhân dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

2. Về khẩu hiệu tuyên truyền

“Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

“Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

“Thực hiện pháp luật là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân”;

“Tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân”;

“Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật”.

“Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân”.

3. Về nội dung tổ chức Ngày Pháp luật trong Công an nhân dận

- Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật.

- Phổ biến, quán triệt về vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; về những quan điểm, nội dung của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và những đạo luật được Quốc hội xem xét, thảo luận tại kỳ họp thứ 6 như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy, Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam...

- Phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản pháp luật mới được ban hành có liên quan đến an ninh, trật tự, chú trọng các văn bản liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân; phổ biến, quán triệt bài viết “Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ hội nhập quốc tế” của đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an (đăng trên các báo: Báo Nhân dân, thứ hai, ngày 19/8/2013, Báo Công an nhân dân, ngày 18/8/2013...).

- Thông tin, đánh giá tình hình thực tiễn về xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật năm 2013 của Công an đơn vị, địa phương.

- Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc, những điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật.

4. Về hình thức tổ chức Ngày Pháp luật trong Công an nhân dân

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Ngày Pháp luật; tăng thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự chuyên sâu, tin, bài, ảnh, các thông điệp ngắn, đối thoại, trả lời phỏng vấn và các hình thức phù hợp khác liên quan đến chủ đề Ngày Pháp luật.

- Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật; treo băng rôn, panô, áp phích tại trụ sở Công an các đơn vị, địa phương;

- Lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua yêu nước khác;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật năm 2013.

5. Về thời gian tổ chức Ngày Pháp luật trong Công an nhân dân

Thời gian triển khai Ngày Pháp luật trong Công an nhân dân được tổ chức trong tuần lễ từ ngày 04/11/2013 đến ngày 10/11/2013, trong đó tổ chức cao điểm vào ngày 09/11/2013 (thứ bảy).

6. Về kinh phí tổ chức Ngày Pháp luật trong Công an nhân dân

Công an các đơn vị, địa phương bố trí kinh phí triển khai Ngày Pháp luật trong phạm vi dự toán ngân sách được giao trong năm 2013.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an các đơn vị, địa phương căn cứ hướng dẫn tại Công văn này và đặc điểm, tình hình, điều kiện cụ thể của đơn vị, địa phương mình để lựa chọn nội dung, hình thức cho phù hợp, bảo đảm việc triển khai Ngày Pháp luật có hiệu quả, thiết thực và tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về Bộ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 20/11/2013.

2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm là đầu mối tham mưu giúp lãnh đạo Bộ triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trong Công an nhân dân và tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật của Bộ, trình lãnh đạo Bộ duyệt ký, gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Trên đây là hướng dẫn tổ chức, thực hiện Ngày Pháp luật trong Công an nhân dân, lãnh đạo Bộ yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu tổ chức, thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh về Bộ (qua Vụ Pháp chế) để có hướng dẫn kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, V19.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trung tướng Bùi Văn Nam

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4071/BCA-V19   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công An   Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 18/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4071/BCA-V19

492

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210427