• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 408/GSQL-GQ1 năm 2019 về vướng mắc hồ sơ khoáng sản xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 408/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 408/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc hồ sơ khoáng sản XK

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

Trả lời công văn số 2710/HQNA-NV của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An, Cục Giám sát và quản lý về Hải quan đã có công văn số 60/GSQL-GQ1 ngày 05/01/2019 gửi Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương đề nghị làm rõ một số nội dung. Ngày 25/01/2019, Bộ Công Thương có công văn số 30/CN-KSLK trả lời. Cục Giám sát quản lý về Hải quan sao gửi công văn số 30/CN-KSLK dẫn trên để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An nghiên cứu thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An được biết./.

(Gửi kèm công văn số 30/CN-KSLK ngày 25/01/2019)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Lê Quân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 408/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 18/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 408/GSQL-GQ1

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407952