• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Thẩm định đánh giá tác động môi trường

 

Công văn 4087/VPCP-CN năm 2018 về báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4087/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4087/VPCP-CN
V/v báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 3709/BGTVT-MT ngày 11 tháng 4 năm 2018) về báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Để đảm bảo tiến độ Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam (Dự án) theo quy định, đồng thời trong khi chờ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng, Bộ Giao thông vận tải sớm tổ chức thực hiện việc đánh giá sơ bộ tác động môi trường của Dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1062/VPCP-CN ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Tổng công ty Đườ
ng sắt Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KGVX, KTTH, NC, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b)
. Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4087/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 04/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4087/VPCP-CN

363

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381212