• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Thanh toán không dùng tiền mặt

 

Công văn 4095/VPCP-KTTH năm 2018 về kết quả thực hiện năm 2017 Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4095/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4095/VPCP-KTTH
V/v kết quả thực hiện năm 2017 Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Bộ C
ông Thương;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Công an;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét báo cáo và đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 32/BC-NHNN ngày 11 tháng 4 năm 2018 về kết quả thực hiện năm 2017 Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có chỉ đạo sau:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan chủ động tăng cường phối hợp để thực hiện đúng các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số; 10/CT-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2018, 3318/VPCP-KTTH ngày 11 tháng 4 năm 2018, 2561/VPCP-KTTH ngày 21 tháng 3 năm 2018, 2768/VPCP-KTTH ngày 27 tháng 3 năm 2018, 2416/VPCP-KTTH ngày 15 tháng 3 năm 2018, 883/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 01 năm 2018, 8275/VPCP-KTTH ngày 08 tháng 8 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

(gửi kèm văn bản số 32/BC-NHNN ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPTW Đảng;
- VP Tổng Bí thư;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ TH, TKBT, PL, NC, KGVX, Tổng GĐ TTĐTCP;
- Lưu: VT, KTTH(3)
M.Cường

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4095/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 05/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4095/VPCP-KTTH

325

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381213